دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی گرمابی، ۱۳۹۸

ساختار مالکیت و سیاست‌های تهاجمی مالیاتی

میزان رعایت قوانین و مقررات و از جمله قوانین مالیاتی به طور نسبی به طرز تفکر مدیریت و سیستم مدیریتی شرکت¬ها و موسسه¬های انتفاعی بستگی دارد. اگر مدیران اعتقاد به شناسایی و پرداخت به موقع هزینه مالیات به¬عنوان یک تعهد قانونی و اجتماعی داشته باشند، میزان هزینه مالیات و وضعیت مالیاتی متفاوتی خواهند داشت. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر ساختار مالکیت و سیاست‌های تهاجمی مالیاتی میباشد. در این پژوهش برای ساختار مالکیت از مالکیت¬ها دولتی، تمرکز مالکیت و سهامداران نهادی استفاده شده است. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله، در سال¬های 92 تا 96 در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ مالکیت دولتی با سیاست‌های تهاجمی مالیاتی رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. هم¬چنین بین تمرکز مالکیت و سهامداران نهادی با سیاست‌های تهاجمی مالیاتی رابطه¬ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولتی- تمرکز مالکیت- سهامداران نهادی- ساختار مالکیت- سیاست‌های تهاجمی مالیاتی

M.A. Thesis:

Ownership structure and policies of aggressive tax

The extent to which laws and regulations, including tax laws, are partly dependent on the thinking of the management and management system of corporations and for-profit organizations. If executives believe in recognizing and timely paying tax as a legal and social obligation, they will have different tax rates and tax status. The main purpose of this research is to determine the impact of ownership structure and aggressive tax policies. This research uses state-owned, concentration-focused, and institutional stakeholders to structure ownership. This research was conducted for a period of 5 years, from 92 to 96 years in Tehran Stock Exchange. Sample data of the companies under study were analyzed by Excel software and analyzed by Aviv software. The results showed that there is a positive and significant relationship between government ownership and aggressive tax policies. There was also a negative relationship between the concentration of ownership and institutional shareholders with aggressive tax policies and this relationship was significant.

Keywords: State Ownership - Ownership Focus - Institutional Shareholders - Ownership Structure - Offensive Tax