دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمید سربندی فراهانی، ۱۳۹۸

بررسی میزان آلودگی باکتریایی لیستریا مونوسیتوژنز درمراکز تولید شیر خام و ایستگاههای جمع آوری شیر خام استان قم

مواد غذایی از جمله لبنیات می توانند از راه های مختلفی در معرض آلودگی قرار گیرند و به واسطه این آلودگی، باعث بروز بیماری هایی درگیرنده آلودگی شوند. از جمله این باکتری ها که شیر و فرآورده های لبنی منتقل می شودند، باکتری لیتریا مونوساینوژ تر است که سبب بروز بیماری های مختلفی از جمله مننژیت ، پستی سمی ، سقط جنین و... شوند. در این تحقیق سعی شده با بررسی و تحقیق بر روی 17 نمونه شیر خام میزان آلودگی به این نوع باکتری مورد بررسی قرارگیرد. که با استفاده از روش های میکروبیولوژی و روش های بیوشیمیایی توانستیم 1 نمونه لیتر یا مونوسایتوژنز (8/5 % آلودگی) جدا کنیم و این رویه را تائید کنیم.

کلیدواژه‌ها: شیر خام،الودگی میکروبیولوژی

M.A. Thesis:

Study on listeria monocytogenes contamination in the Centers of row milk production of and raw milk collecting stations

Foods such as dairy products can be contaminated in various ways and can cause contagious diseases. Among these bacteria that are transmitted to milk and dairy products, Listeria is more monosynthetic, causing various diseases such as meningitis, poisoning, poisoning, abortion, and so on. In this study, we tried to investigate the rate of infection of this bacterium with 17 samples of raw milk. Using microbiological and biochemical methods, we were able to isolate 1 liter of sample or monocytogenes (5.8% infection) and confirm this procedure. Foods such as dairy products can be contaminated in various ways and can cause contagious diseases. Among these bacteria that are transmitted to milk and dairy products, Listeria is the more monosynthetic bacterium that can cause various diseases such as meningitis, poisoning, poisoning, abortion, and so on. In this study, we tried to investigate the rate of infection of this bacterium with 17 samples of raw milk. Using microbiological and biochemical methods, we were able to isolate 1 liter of sample or monocytogenes (5.8% infection) and confirm this procedure.

Keywords: Raw milk, microbiological contamination