دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا جغتایی، ۱۳۹۸

اندازه هیات مدیره، تمرکز مالکیت، سیاست تقسیم سود و عملکرد شرکت

مقایسه‌‌ی عملکرد انواع شرکت‌‌ها راهی برای شناخت شرکت‌‌های برتر و معرفی آن‌‌ها به جامعه است. سود شرکت زمانی افزایش می‌‌یابد که شرکت عملکرد مناسبی در گذشته، حال و آینده داشته باشد تا سرمایه‌‌گذار با ریسک کمتری در شرکت سرمایه‌‌گذاری نماید. حال هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اندازه‌‌ی هیأت مدیره،تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود بر عملکرد شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌‌باشد. برای این منظور 130 شرکت فعال در بورس طی سال‌‌های 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش داده‌‌های تابلویی و نرم‌‌افزار ایویوز برای بررسی این تأثیر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد که اندازه‌‌ی هیأت مدیره،تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود با عملکرد شرکت‌ها رابطه‌ی مثبت و معناداری دارند. به عبارتی دیگر شرکت‌هایی که اندازه‌ی هیأت‌مدیره بزرگ‌تری دارند، از تجربه و مهارت بیشتری برای نظارت برفعالیت‌های شرکت برخودارند، لذا عملکرد بهتری را از خود نشان می‌‌دهند. هم‌چنین در یک مالکیت متمرکز سهام‌داران عمده تمایل دارند نظارت مستمری بر مدیران شرکت داشته باشند تا بدین طریق هم باعث افزایش ارزش شرکت شده و هم بر مشکلات نمایندگی فائق آیند. این نظارت بیشتر منجر به بهبود عملکرد شرکت‌ها می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها: اندازه‌ی هیأت‌مدیره تمرکز مالکیت سیاست تقسیم سود عملکرد شرکت‌‌ها.

M.A. Thesis:

Board size, ownership concentration, dividend policy and company performance

Comparing the performance of different types of companies is a way to identify the top companies and introduce them to the community. Corporate profits increase when the company performs well in the past, present and future to the investor invests less risk in the company. For this purpose, 130 companies were evaluated during the 2014-2018 Time yields. In this study, panel data and software E-views have been used for investigate this effect. Companies have a positive and significant relationship. In other words, companies that are larger in size have more experience and skills in overseeing their corporate activities, so they are performing better. Also in a centralized ownership, major shareholders tend to have ongoing oversight of company executives, thereby enhancing company value and overcoming agency problems. This oversight will further improve corporate performance. Companies have a positive and significant relationship. In other words, companies that are larger in size have more experience and skills in overseeing their corporate activities, so they are performing better. Also in a centralized ownership, major shareholders tend to have ongoing oversight of company executives, thereby enhancing company value and overcoming agency problems. This oversight will further improve corporate performance.

Keywords: Board size, ownership concentration, dividend policy and corporate performance.