دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهام امان زاده، ۱۳۹۸

مبانی حقوقی در منع انحصار و تسهیل رقابت تجاری حقوق ایران و اتحادیه اروپا

از منظر حقوق رقابت، گاه طبع ضد رقابتی برخی از توافقات هویدا بوده و حسب ماهیت و آثار، همواره تبعات ناگواری بر بازار داشته و بنیان رقابت را سست می کنند و از اینرو به طور قطعی، باید چنین توافقاتی را ضد رقابتی و بی اعتبار انگاشت. ممکن است استفاده از توافق عدم رقابت، برای تحقق اهداف نامشروع باشد؛ دشواری اثبات مقاصد ضد رقابتی در چنین وضعیتی پوشیده نیست و از اینرو، به مرور در حقوق اتحادیه اروپا و ایران، ضابطه ای برای بررسی اعتبار ترتیباتی نظیر آن شکل گرفت. به موجب این قاعده، در کنار بخشی از توافقاتی که فینفسه و به طور ذاتی در تعارض با موازین حمایتی رقابتی قرار میگیرنبا توجه به منابع فقهی و حقوقی که مشاهده می گردد اصل بر آزادی و اختیار در قرارداد می باشد و افراد در ایجاد توافقات و شرط و شروط های ضمن عقد قرارداد آزادی عمل دارند. اما در برخی از موارد قانونگذار در خصوص اعمال تجاری محدودیت هایی برای پیشگیری از سوء استفاده از اختیار و بهم ریختن تعادل بازار تجاری قائل شده است و تمامی افراد دخیل در عرصه تجارت ملزم به انجام و رعایت این قواعد و قراردادها می باشند. منع تسهیل در رقابت تجاری و رقابت در تجارت یکی از محدودیت هایی است که قانونگذار ایران در قوانین خود جای داده است تا جای هیچ گونه سوء استفاده از توافقات و شروط در قراردادهای تجاری باقی نماند. مطالعه تطبیقی، حکایت از کاستی ها، خلأها و رهیافت های غیر اصولی مقررات رقابتی کشورمان نسبت به این دست توافقات و در مقایسه با قوانین اتحادیه اروپا دارد.

کلیدواژه‌ها: رقابت تجاری، منع تسهیل، شروط غیرمنصفانه، توافقات منع تسهیل، اتحادیه اروپا، ایران.

M.A. Thesis:

Legal bases in the prohibition of monopoly and facilitation of trade competition between Iran and the European Union

From the point of view of competition law, sometimes the anti-competitive nature of some of the agreements is evident and, by nature and effects, always has adverse effects on the market and weakens the basis of competition, and therefore, it should definitely be considered anti-competitive and unreliable. . The use of a non-competition agreement may be unwarranted to achieve its goals; the difficulty of proving anti-competitive intentions is not covered by such a situation, and thus, in the wake of the EU and Iran's rights, a criterion for assessing the validity of such arrangements was created. According to this rule, along with a part of the agreements that are intrinsically in conflict with the supportive standards of competition, with regard to the sources of jurisprudence and rights that are observed, the principle is based on the freedom and authority in the contract, and individuals in creating agreements and conditions And the terms of the contract are freed. In some cases, however, the lawmaker has imposed restrictions on the prevention of misuse of power and the imbalance of the commercial market, and all those involved in the trade are required to comply with these rules and conventions. The prohibition of trade facilitation and competition in trade is one of the limitations that the Iranian legislator has placed in its laws to ensure that there is no abuse of the terms and conditions in commercial contracts. A comparative study of the shortcomings, gaps and non-standard approaches to our country's competitive rules regarding such agreements and in comparison with the EU rule.

Keywords: Commercial competition, Prohibition of facilitations, Unfair terms, Banning Conventions, EU, Iran.