دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدرضا برات زاده، ۱۳۹۸

سیاست پولی و کارآیی سرمایه گذاری با نقش تعدیلی مالکیت نهادی

شاید دائمی‌ترین تصمیم‌های اقتصادی شرکت، تعیین سطح و ترکیب سرمایه گذاری آن باشد. تصمیم‌های سرمایه گذاری مدیریت مالی هر شرکت، ترکیب و نوع دارایی‌های آن شرکت را تعیین می‌کند. دلیل اصلی مطالعه سرمایه گذاری آن است که نوسان‌های سرمایه گذاری به شناخت چرخه‌ی کسب و کار کمک می‌کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه گذاری می‌تواند به طور چشم گیری تحت تأثیر سیاست‌های مالی قرار گیرد. در این تحقیق در درجه اول به بررسی اثرسیاست پولی بر کارایی سرمایه گذاری پرداخته می‌شود. لذا برای 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی زمانی 1392 الی 1396 به بررسی سیاست پولی انقباضی بر معیارهای کارایی سرمایه گذاری شامل بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری پرداخته شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از این بود که بین سیاست پولی انقباضی و بیش سرمایه گذاری رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد؛ ولی بین سیاست پولی انقباضی و کم سرمایه گذاری رابطه‌ی معناداری مشاهده نشد. در ادامه به بررسی تأثیر مالکیت نهادی به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه سیاست پولی انقباضی و کارایی سرمایه گذاری (بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری) پرداخته شد و نتایج نشان دادند که مالکیت نهادی رابطه بین سیاست پولی انقباضی و بیش سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد و روی رابطه سیاست پولی انقباضی و کم سرمایه گذاری تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها: : سیاست پولی، کارآیی سرمایه گذاری، بیش سرمایه گذاری، کم سرمایه گذاری، مالکیت نهادی

M.A. Thesis:

Monetary policy and investment efficiency with moderate role of institutional ownership

Determining the level and composition of investments may be considered as one of the most permanent economic decisions of a company; as the composition and type of assets of the company are determined by the investment decisions of the company’s financial management. Since investment fluctuations help to understand the business cycle and also that the level of investment spending can be significantly influenced by financial policies, studying corporate investment seems necessary. The present study seeks to investigate the impact of monetary policy on investment efficiency in the first stage. Hence, the impact of contractionary monetary policy was investigated on investment efficiency criteria including over-investment and under-investment for 102 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2013-2017. According to the results of data analysis, there is a negative and significant relationship between contractionary monetary policy and over-investment; however, no significant relationship was observed between contractionary monetary policy and under-investment. Subsequently, the impact of institutional ownership, as one of the criteria of corporate governance, was investigated on the relationship between contractionary monetary policy and investment efficiency (over-investment and under-investment) and according to the obtained results, institutional ownership moderates the relation between contractionary monetary policy and over-investment while it does not affect the relationship between contractionary monetary policy and under-investment.

Keywords: : monetary policy, investment efficiency, over-investment, under-investment, institutional ownership