دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سارا امیری، ۱۳۹۸

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج کودکان و مقایسه تطبیقی آن با کنوانسیون حقوق کودک

کودک یک میوه نارس اجتماع انسانی است که هنوز در عرصه‌های جسمی، اجتماعی، روحی و روانی و به‌طور کلّی در تمامی بعدهای متعدّد یک انسان به بلوغ و رسیدگی کامل نائل نگردیده است. کودکی از مراحل بنیادین زندگی هر انسانی در جامعه است که اگر به خوبی شناخته نشود آثار و پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. در مورد تزویج کودکان که برخلاف قائده بوده، اصل تزویج کودکان مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته و در این زمینه افزون بر اجماع، عدله عامه و روایات خاصه‌ای وجود دارد. مشهور فقهای امامیه به سبب اختیار از دختر نابالغی که ولایت او از سوی پدر و جد پدری به تزویج درآمده است فتوی دادند و درباره پس نابالغ که برایش همسر انتخاب شده کثیری از فقها قائل به سلب اختیار از او پس از رسیدن به سن بلوغ شده‌اند. در فقه و حقوق کنونی ازدواج دارای شرایط خاصی است که کودک فاقد آن شرایط می‌باشد از جمله قصد رضای طرفین، اختیار، بلوغ و... حقوق‌دانان برای حل این مشکل در ماده 1041 قانون مدنی سن ازدواج برای دختران را 15 سال تمام و پسران 18 سال تمام مقرّر کرده‌اند. در صورت عدول از این ماده تمام آثار حقوقی ازدواج طبیعی بر آنان بار می‌شود مگر در مورد مواقعی که دختران نابالغ نه تنها مکلّف به تمکین جنسی نیستند بلکه عمل زناشویی با آنان مطلقاً ممنوع و مجازات‌هایی را در پی دارد. که مجازات‌های آن به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می‌باشد. اگر کودک پدر یا جد پدری داشت این اجازه را او به کودک می‌دهد و سایر اعضای خانواده در این راه سهمی ندارند در صورت فوت اولیای قهری تصویب اراده او با قیم است و قیم شخص خارجی می‌باشد بدین ترتیب باید پذیرفت که دخالت ولی قهری در ازدواج فرزند صغیر خود کمتر چهره حمایتی دارد و محدود به مصلحت مولی‌علیه می‌باشد. و دختر و پسر صغیر از این حیث با هم تفاوتی ندارند. این ولایت در اثر فوت و زوال عقل ساقط می‌شود، بنابراین پس از مرگ ولی قهری قیم یا وصی نمی‌تواند به نمایندگی ولی قهری کودک برای او تصمیم بگیرد. بنابراین ذکوری که قبل از 18 سال تمام بخواهند ازدواج کنند باید از دادگاه معافیت از شرط سن بخواهند تا عقد به وسیله او منعقد شود و صحت آن هم منوط به اجازه ولی یا قیم خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: کودک، بلوغ، رشد، ازدواج، ولی قهری، وصی و حقوق بشر

M.A. Thesis:

Jurisprudence and legal review of child marriage and its comparative comparison with the Convention on the Rights of the Child

The child is a immature social fruit which is still not obtained complete maturity and puberty in physical, social, mental and spiritual fields in different dimensions of humand being. Childhood is essential step in the life of every human in society and if it is not recognized well, will have irreparabel consequences. About child coupling which is contrary to the rule, the main basic of child coupling is accepted by Islam scholars and in this case besides consensus, there is public eason and special narrations. Most of Imamieh religions because of authority from immature girl which his supervision is coupled by his father and grandfather have judge that and about boy that a couple has selected for him, most of religions believed in deprive from authority from him after reaching maturity age. In recent jurisprudence and rights marriage has its especial conditions which child has not the conditions, like mutual satisfaction, authority and maturity and so on. The layers for solving this problem in act 1041 have mentioned that civil rule of marriage age for females is 15 years old completely and for males is 18 years old completely. If deviated this act, all of legal effects of natural marriage will perform on them unless the immature girl not only is obeyed to sexual compliance, but also sexual act is prohibited with them and have some sentences. Their sentences are 6 to one years imprisonment. If child has father of grandfather, they ill permit chills and other members of family has no role and by death of enforcement parents, te confirm of his authority is on supervisor and he is a outside and alien person and it must be accepted that interference of enforcement parents in marriage of his little child had lower supportive face and is limited to goodwill of supervisor and little male and female are not different in this case. This supervision by death of and demise of wisdom is aborted, therefore after death of enforcement parents, the supervisor or deputy can not decision for him in behalf of enforcement parents of child. So, Those male whick want marry before age of 18, should request court exception from requirement of age till contract to be signed with him and its accuracy is relied on permission from supervisor or guardian.

Keywords: child, maturity, growth, marriage, enforcement parents, deputy and hauman rights.