دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید کرامتی تولایی، ۱۳۹۸

شهرت حسابرس و گزارش تداوم فعالیت با نقش میانجی اقلام تعهدی غیرعادی

چکیده تداوم فعالیت یک فرض ضروری بوده و چنانچه فرض مذکور نادیده گرفته شود، اگر حسابرسی را غیرممکن نسازد، آن را با مسائل زیادی مواجه خواهد کرد. از این رو، در این مطالعه به بررسی رابطه بین شهرت حسابرس با اقلام تعهدی و گزارش تداوم فعالیت پرداخته شد. برای این منظور تعداد 113 شرکت به عنوان شرکت های نمونه آماری انتخاب شدند که داده های آن ها طی دوره 6 ساله (1391 الی 1396) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جهت تجزیه و تحلیل نتایج از مدل داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تخمین مدل داده های تابلویی نشان داد که در نمونه مورد بررسی از شرکت ها، بین متغیر حسابرس با شهرت و متغیر وابسته تحقیق (اقلام تعهدی اختیاری (غیرعادی)) رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین نتیجه گرفته شد که بین شهرت حسابرس و تداوم فعالیت در شرکت های مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین اقلام تعهدی رابطه بین شهرت حسابرس و تداوم فعالیت را میانجی می کند.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: شهرت حسابرس، اقلام تعهدی، گزارش تداوم فعالیت، مدل داده های تابلویی.

M.A. Thesis:

Auditor's reputation and continuing activity report with the mediating role of abnormal accruals

Abstract The going concern opinion is a necessary assumption, and if this assumption is ignored, if it does not make the audit impossible, it will encounter a lot of problems. Hence, the present study examined the relationship between auditor's reputation with accruals and Going Concern Opinions. For this purpose, 113 companies of Tehran Stock Exchange companies were selected as sample companies, whose data were reviewed during the period of 6 years (1391 to 1396). Also, panel data model was used to analyze the results. The results of model estimation showed that, there is a negative and significant relationship between the auditor's reputation and (the dependent variable of the research) accruals abnormal. It was also concluded that there is a positive and significant relationship between the auditor's reputations and going concern opinions in the companies under review, as well as the accruals that mediate the relationship between auditor's reputation and going concern opinions.

Keywords: Key words: Auditor's reputation, Accruals abnormal, Going concern opinions, Panel data model