دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی قربانی زاده، ۱۳۹۸

اثر میانجی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام

هدف اصلی این پژوهش، تعیین اثر میانجی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطهی بین حاکمیت شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. بررسی ابعاد مختلف حاکمیتشرکتی و تاثیر آن بر متغیرهای حسابداری و مالی از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. از بین سازوکارهای مختلف حاکمیتشرکتی، سه معیار شامل مالکیت مدیریتی، استقلال هیاتمدیره و مالکیت نهادی انتخاب و تاثیر آنها بر ریسک قیمت سهام ، البته با نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی که معیار آن نیز پایداری سود است، مورد آزمون قرار گرفته است. دورهی این پژوهش 5 سال شامل؛ سالهای 92 تا 96 میباشد. اطلاعات نمونهی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آنها با جمع‌آوری به کمک نرمافزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ که بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و استقلال هیاتمدیره با کیفیت گزارشگری مالی رابطهی مستقیم و معنیداری وجود دارد. در تمام این سه ویژگی حاکمیت شرکتی نشانههایی از نظارت بیشتر میتوان یافت که این موضوع سبب بهتر شده کیفیت گزارشگری مالی خواهد شد. از طرفی بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام نیز رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد؛ کیفیت گزارشگری مالی میتواند رابطهی بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و استقلال هیاتمدیره را با ریسک سقوط قیمت سهام میانجی نماید.

کلیدواژه‌ها: کیفیت گزارشگری مالی- ریسک سقوط قیمت سهام- استقلال هیاتمدیره- مالکیت نهادی- مالکیت مدیریتی

M.A. Thesis:

The mediating effect of financial reporting quality on the relationship between corporate governance and the risk of falling stock prices

The main purpose of this study is to determine the mediating effect of financial reporting quality on the relationship between corporate governance and the risk of falling stock prices in Tehran Stock Exchange. Investigating different aspects of corporate governance and its impact on accounting and financial variables is one of the topics that has received special attention in accounting literature. Among the different mechanisms of corporate governance, three criteria, including managerial ownership, board independence, and institutional ownership, are selected and their impact on stock price risk, albeit mediated by the quality of financial reporting quality, which is also a measure of profitability. has taken. The period of this study is 5 years, ranging from 2013 to 2017 years. Sample data of the companies under study were analyzed by Excel software and analyzed by Aviv software. The results showed that there is a direct and significant relationship between institutional ownership, managerial ownership and board independence with financial reporting quality. In all three of these corporate governance features, there are signs of increased oversight that will improve the quality of financial reporting. On the other hand, there is a direct and significant relationship between the quality of financial reporting and the risk of falling stock prices. The results also showed that the quality of financial reporting can mediate the relationship between institutional ownership, managerial ownership, and board independence with the risk of falling stock prices.

Keywords: Financial Reporting Quality, Stock Price Risk, Board Independence, Institutional Ownership, Manageri