دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: پریسا باغانی، ۱۳۹۸

عدم اطمینان و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه با نقش تعدیلی اندازه شرکت

عدم¬اطمینان به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادی شرکت می¬باشد که ممکن است از دو منبع متفاوت ناشی گردد، شامل؛ ویژگی¬های ذاتی کسب و کار یا صنعت و رویه¬های افشای شرکت که منبع نخست را می-توان به فرصت¬های رشد آتی و منبع دوم را به عدم تقارن اطلاعاتی مربوط دانست. فعالیت¬های تحقیق و توسعه از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فناوری است. از این رهگذر اغلب کشورها برای تداوم رشد اقتصادی خود،فعالیت¬های تحقیق و توسعه را گسترش می¬دهند. با توجه به مطالب فوق هدف اصلی این پژوهش، تعیین ارتباط بین عدم اطمینان و سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه با نقش تعدیلی اندازه¬ی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در سال¬های 92 تا 96 انجام شد.اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار اکسل مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین عدم¬اطمینان و سرمایه¬گذاری در مخارج تحقیق و توسعه رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. چنان¬چه سرمایه¬گذاران به این باور برسند که عدم¬اطمینان از فرصت رشد ناشی می¬شود در نتیجه سهام این شرکت جذاب¬تر می¬گردد. بنابراین می¬توان انتظار داشت که عدم¬اطمینان باعث افزایش و بالا رفتن مخارج تحقیق و توسعه می¬گردد. هم¬چنین اندازه¬ی بزرگ¬تر شرکت¬ها ارتباط بین عدم¬اطمینان و سرمایه¬گذاری در مخارج تحقیق و توسعه را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می¬باشد

کلیدواژه‌ها: تحقیق و توسعه- عدم اطمینان- اندازه‌ی شرکت

M.A. Thesis:

Uncertainty and investment in research and development with the moderating role of company size

Uncertainty means uncertainty about the fundamental value of a company that may arise from two different sources, including the inherent characteristics of a business or industry, and the disclosure procedures of the company that can be the first source of opportunity. Future growth sources and the second source were related to information asymmetry. Research and development activities are one of the main sources of science and technology developments. In addition, most countries are expanding their R&D activities to continue their economic growth. Therefore, the main purpose of this study is to determine the relationship between uncertainty and investment in R&D with the moderating role of participation in Tehran Stock Exchange. This research was conducted for a period of 5 years from 2013 to 2017. Sample information of the companies studied after reviewing the availability of their information by collecting using Excel classification software and using Excel software. They were analyzed and analyzed. The results showed that there is a positive relationship between uncertainty and investment in research and development expenditures and this relationship is significant. If investors believe that uncertainty stems from growth opportunities, the company's stock will become more attractive. Therefore, it can be expected that uncertainty will increase and increase R&D spending. The larger size of firms also moderates the relationship between uncertainty and investment in R&D spending, and the relationship is positive and significant

Keywords: Research and Development - Uncertainty - Size of Company