دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا اسیائی، ۱۳۹۸

بررسی رابطه توانمندی های کنترل فکر و جهت گیری هدف یادگیری با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم مقطع متوسطه دوم

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه توانمندی های کنترل فکر و جهت گیری هدف یادگیری با خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم مقطع متوسطه دوم انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. نمونه پژوهشی در این بررسی شامل 379 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم سبزوار بود که در سال تحصیلی 98-1397 در این شهر مشغول به تحصیل بودند. این افراد به روش نمونه گیری گیری خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه جهت گیری هدف بوفارد و همکاران (????)، مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت (1982) و مقیاس کنترل تفکر ولز و دیویس (1994) جمع آوری گردید. داده های حاصل از پژوهش به وسیله آزمون ضریب همبستگی پیرسون و‌ تحلیل رگرسیون با کمک نرم افزار SPSS ویراست 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد جهت گیری عملکرد (گرایشی) و جهت گیری یادگیری (تسلط)، خودناتوان سازی را در جهت منفی و جهت گیری پرهیز از شکست، خودناتوان سازی را در جهت مثبت پیش بینی می کند. همچنین نتایج نشان داد که توانمندی های کنترل فکر نیز قادر به پیش بینی خودناتوان سازی در جهت منفی بود.

کلیدواژه‌ها: توانمندی های کنترل فکر، جهت گیری هدف یادگیری، خودناتوان سازی تحصیلی.