دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: افاق میرزایی، ۱۳۹۸

جایگاه بانک بین المللی ترمیم و توسعه از نظر حقوق اقتصادی ( با تکیه بر معرفی مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری )

بانک جهانی با هدف توسعه سرمایه گذاری خارجی بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. این بانک متشکل از 5 نهاد مستقل از هم می باشد. یکی از این نهادها بانک جهانی ترمیم و توسعه است که در ژوئیه 1944 با حضور نمایندگان 44 کشور جهان در کنفرانس برتن وودز واقع در ایالات متحده آمریکا تأسیس شدند. هدف از تشکیل بانک مذکور، حمایت از نظم و ثبات اقتصادی و مالی جهان اعلام گردید. کوشش این بانک بر امور اقتصادی متمرکز و تقویت و گسترش کشورهای عضو که اینک تعدادشان بالغ بر 177 کشور است، هدف خود قرار داده است. یکی از نهادهایی از ارکان بانک جهانی به شمار می رود، مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین سرمایه گذار خارجی و کشور میزبان سرمایه (مرکز ایکسید) است. هدف از ایجاد مرکز اکسید، ایجاد مرکزی بر طرف برای حل و فصل اختلافات بین کشور میزبان سرمایه و سرمایه گذار خارجی است.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: ایکسید، سرمایه گذاری خارجی، تعهد ، بانک ترمیم و توسعه ، داوری.

M.A. Thesis:

Position of International Bank for Restoration and Development in Economic Law (Based on Introducing Investment Dispute Resolution Center)

The World Bank was created to promote foreign investment after World War II. The bank consists of 5 independent entities. One of these institutions is the World Bank for Reconstruction and Development, which was established in July 1944 with representatives from 44 countries at the Bretton Woods Conference in the United States. The purpose of the formation of the bank was to promote the economic and financial order and stability of the world. The bank's efforts are focused on economic affairs and on strengthening and expanding member states, which now number more than 177 countries. One of the pillars of the World Bank is the center for resolving investment disputes between the foreign investor and the host country of the capital (the Oxide Center). The purpose of the Oxide Center is to establish a center on the side for resolving disputes between the host country and the foreign investor.

Keywords: Keywords: Oxide, Foreign Investment, Commitment, Bank of Restoration and Development, Arbitration.