دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: کامران حسن زاده قلعه حسن، ۱۳۹۸

بررسی طرق و اثار انحلال شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه ایران

شرکت های تجاری، از جمله شرکت سهامی همانند هرشخص حقوقی دیگر به دلایل مختلفی به پایان عمر و فعالیت خود می رسند، پایان حیات شخصیت حقوقی با مفهوم انحلال همزاد است. انحلال نسبت به آنچه قانونگذار برمی شمارد معنای گسترده تری دارد، به نحوی که بطلان شرکت را که شیوه ای خاص برای ختم فعالیت تجاری به شمار می رود نیز باید در همین مفهوم مدنظر قرار داد، هر چند که در لایحه ی اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 ، بطلان شرکت از موارد انحلال به شمار نیامده باشد، می توان یکی از تفاوت های شرکت تجاری با دیگر اشخاص حقوقی را به گونه ای با مفهوم انحلال پیوند داد. چرا که اشخاص حقوقی غیر تجاری تنها با تصمیم اعضا یا حکم دادگاه منحل می شوند. در صورتی که شرکت های تجاری، افزونِ بر دو شیوه ی گفته شده، ممکن است ناگزیر به دلیل ورشکستگی، به انحلال کشیده شوند. شیوه ی اخیر انحلال تابع قواعد بسیار سختگیرانه ای است و بخش مهمی از حقوق تجارت را تشکیل می دهد. علاوه بر اختصاص بخش 10 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت که دربرگیرنده ی 34 ماده ی انحلال و تصفیه ی شرکت سهامی است، قانونگذار بخش ورشکستگی در قانون تجارت را نیز در 3 باب و 144 ماده پیش بینی کرده است که عمدتا قابل اعمال بر شرکت های تجاری و از جمله شرکت های سهامی است. چنانچه قانون تصفیه ی امور ورشکستگی سال 1318 و آیین نامه ی ورشکستگی را نیز بر مقررات بالا بیفزاییم، انحلال از راه ورشکستگی، گسترده ترین و پیچیده ترین شیوه ی انحلال به شمار خواهد رفت. در حقیقت می توان گفت که ورشکستگی هم یکی از مصادیق و علل انحلال شرکتهاست.

کلیدواژه‌ها: انحلال شرکت، شرکت تعاونی، طرق انحلال، آثار انحلال، قوانین موضوعه

M.A. Thesis:

Investigating the ways and means of dissolution of Iranian cooperative societies

Businesses, including corporations, like any other legal entity, end for a variety of reasons Their lives and activities come to an end in the legal personality with the concept of dissolution. Dissolve the ratio What the legislator thinks is more broadly meaningful, in a way that cancels the company in a way that Specific to the termination of a business must also be considered in this sense, though The Reform Bill of Trade Act of 1347 did not exclude the Company from being liquidated, One can distinguish a business corporation from other legal entities in the sense of liquidation Linked. Because non-commercial legal entities are dissolved only by a member's decision or court orderthe door If the business companies, in addition to the two methods mentioned, may be inevitable because Bankruptcy, to be dissolved. The latter method of dissolution is subject to very strict rules and divisions It is an important part of trade law. In addition to section 10 of the law amendment bill Business, which comprises 34 liquidation and liquidation articles of the corporation, is the legislator Bankruptcy law also provides for business in 3 articles and 144 articles, mainly applicable to Commercial companies, including joint stock companies. If the bankruptcy filing law of the year Add Bankruptcy Code 1318 and the above regulations, bankruptcy liquidation, the most widespread And it will be the most complicated way of liquidation. In fact, one can say that bankruptcy is one Here are some examples of the reasons for the liquidation of companies.

Keywords: Liquidation of the Company, Co-operative, Liquidation Procedures, Liquidation Works, Subject Rules