دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مصطفی زرقی، ۱۳۹۸

سازوکارهای حقوق اقتصادی مبارزه با پولشویی در نظام بانکی

پول شویی همانگونه که با اقتصاد و نظام مالی یک مملکت ارتباط داشته و سبب تخریب آن می‌شود، نیز راهی برای ترویج وگسترش فساد مالی اداری یک حکومت بوده و سبب فاسد شدن سیستم اجرایی، نظامی و قضائی آن شده و از این طریق نیز بر یک اجتماع ضرباتی شدید و غیر قابل جبران وارد می‌کند. تصویب و اجرای دقیق یک قانون مؤثر علیه پول شویی بدون شک هزینه‌هایی را در قبال نقدینگی کلی در بازارهای مالی داخلی به دنبال خواهد داشت، اما در درازمدت منافع حاصل از آن در زمینه ایجاد اقتصادی سالم‌تر و قوی‌تر متجلی و زیانهای ناشی از اجرای قانون پول شویی تا حد زیادی جبران می‌شود. مبارزه با پول شویی حلقه مفقوده‌ای در مجموعه فعالیتهای دولت برای سالم‌سازی اقتصادی است. برای تحقق مبارزه با پول شویی اول باید نحوه معاملات اقتصادی را شفاف و نحوه نظارت‌ها را قانونمند کرد و بعد به کشف و مقابله یا تطهیر پولهای سیاه پرداخت. در عین حال باید سیستم دقیق و هوشمندی داشته باشیم تا پس از تصویب، نحوه اجرا را کنترل کند. در حالی که ما از ابزارهای اولیه مکانیزاسیون و تکنولوژی‌های نو در سیستم‌های مالی و پولی بی‌بهره هستیم. اقدامات بین‌المللی برای مبارزه با پول شویی رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان‌نامه‌ها و قوانین بین‌المللی به دســت آمــده و گـرایـش چـشـمـگـیـر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی در این باره اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پول شویی را در دنـیـای امـروز بـه‌خـوبـی نمایان مـی‌سازد. در تعریف جرم پول شویی در "پیمان‌نامه مبارزه با جرم سـازمان‌یافته فراملی" بر ارتباط جرائم دارای منشأ قاچاق موادمخدر و نیز ارتباط جرم پول شویی با جرائم سازمان‌یافته در سطح بین‌المللی تأکید شده است. در مواد 7 و 8 این پیمان‌نامه نیز تدابیری برای مبارزه با پول شویی و مجازات‌هایی برای فساد مالی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی، مبارزه با پولشویی، نظام بانکی

M.A. Thesis:

Economic rights mechanisms Fight money laundering in the banking system

Money laundering, as it is linked to the economy and the financial system of a country and destroys it, is also a way to promote and spread the corruption of a government and to corrupt its executive, military and judicial systems and thus to a community. It inflicts severe, irreparable blows. The rigorous adoption and implementation of an effective anti-money laundering law will undoubtedly entail costs for overall liquidity in the domestic financial markets, but in the long run its benefits in creating a healthier, stronger economy and the consequences of money laundering enforcement. It is greatly compensated. The fight against money laundering is a missing link in the government's set of economic sanctions. To combat money laundering, one must first clear the way economic transactions and regulations are regulated, and then discover, counter, or purge the black money. At the same time, we need to have a precise and intelligent system in place to control how it is implemented after approval. While we lack the basic tools of mechanization and new technologies in financial and monetary systems. International measures to combat money laundering The rapid growth of global resolve, the convergence of international treaties and laws have prompted countries to adopt global measures to address the serious and serious importance of the threats posed by money laundering in the world. The definition of money laundering in the "Transnational Organized Crime Convention" emphasizes the connection of offenses of drug trafficking origin as well as the connection of money laundering with organized crime internationally. Articles 7 and 8 of the Covenant also provide measures to combat money laundering and penalties for corruption.

Keywords: economic rights, anti money laundering, banking system