دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید کیوانلو، ۱۳۹۸

هزینه تامین مالی و مدیریت سود با نقش تعدیلی سود آوری

در دیدگاه رفتاری سود اعتقاد بر آن است که سود معیار بسیاری از تصمیم¬گیری¬ها واقع می¬گردد، که از جمله¬ی آن می¬توان اشاره به اعطای وام و نرخ آن نمود و بر این اساس مدیران نیز اقدام به مدیریت سود خواهند گرفت. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر هزینه¬ی تامین مالی بر مدیریت سود با نقش تعدیلی سودآوری می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 92 تا 96 در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. در این پژوهش سن شرکت،رشد شرکت، اهرم مالی و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین هزینه¬ی تامین مالی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. از آن¬جایی که یکی از انگیزه¬های مدیریت سود، انگیزه¬ی قراردادی و شامل تامین مالی می¬باشد در نتیجه شرکت¬هایی که قصد تامین مالی دارند، جهت آن¬که هزینه¬ی بهره¬ی کمتری پرداخت نمایند اقدام به دستکاری اقلام واقعی و تعهدی سود می¬گیرند. هم¬چنین سودآوری ارتباط بین هزینه¬ی تامین مالی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می¬باشد.

کلیدواژه‌ها: هزینه‌ی تامین مالی- مدیریت سود تعهدی- مدیریت سود واقعی- سودآوری

M.A. Thesis:

The cost of financing and profit management with a profitable moderating role

Abstract In the earnings behavioral perspective, profit is believed to be the benchmark of many decisions, including lending and interest rates, and so managers manage earnings. Will take. The main purpose of this study is to determine the impact of financing cost on earnings management with profit moderating role. This research was conducted for a period of 5 years between 2013 - 2017 in Tehran Stock Exchange. In this study, company age, firm growth, financial leverage, and company size were also used as control variables. Sample data of companies surveyed after reviewing their information availability by software Excel was categorized and analyzed using Ivyves software. The results showed that there is a positive relationship between the cost of financing with accrual management and actual earnings management and this relationship is significant. Since one of the incentives for profit management is contractual incentives and include financing, companies are therefore willing to finance in order to pay lower operating costs. Manipulating real and accrued items benefits. Profitability also moderates the relationship between the cost of financing with accrual profit management and actual earnings management, and the relationship is positive and significant.

Keywords: Financing Costs, Accrual Profit Management, Real Profit Management, Profitability