دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بهزاد نیازمند، ۱۳۹۸

بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در فقه امامیه،حقوق موضوعه ایران واسناد کنوانسیون های بین المللی

وجود پدیده¬ی بی¬سرپرستی در هر جامعه امری غیرقابل اجتناب است و فرزندخواندگی یکی از موضوعات مهمی می-باشد، که نه تنها نظام حقوقی ایران بلکه نظام حقوقی اکثر کشورها در سطح دنیا با آن روبه¬رو هستند. پذیرش کودکان بی¬سرپرست و یتیمان به فرزندی امری نیکو و پسندیده می¬باشد، که گاهی به منظور کمک به ایشان و گاه برای اهداف دیگر از قبیل رفع نیاز عاطفی افراد بدون فرزند از دیرباز در جوامع بشری مرسوم بوده است، در اسلام نیز با توجّه به اهمّیّت مسئله دستورات و قوانین بسیاری در رابطه با ایتام و افراد بی¬سرپرست مقرّر شده و مسلمین در برابر تأمین نیازهای مادّی و معنوی ایشان مسئول هستند و کوتاهی در امر سرپرستی آن¬ها مورد توبیخ و موجب کیفر دنیوی و اخروی دانسته شده است. فرزندخواندگی در ایران با تصویب «قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست» در اسفند ماه (1353) جایگاه قانونی یافت، در حقوق ایران همان¬طور که از عنوان قانون مذکور نیز پیدا است، فرزندخواندگی به سبک دیگر کشورها وجود نداشته و آثار متفاوتی نسبت به قوانین این کشورها در پی دارد، در تحقیق حاضر پس از روشن شدن ماهیت فرزندخواندگی به بررسی این قانون پرداخته و شرایط، حقوق و تکالیف دو رکن اصلی این نهاد یعنی فرزندخوانده و فرزندپذیر و همچنین آثار ناشی از آن مورد مطالعه قرار گرفته است. امید می¬باشد، این تحقیق ناچیز در راستای رفع نواقص و ابهامات موجود در این زمینه مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها: : فرزندخواندگی، کودک بی‌سرپرست، سرپرستی، نسب، اسناد بین‌الملل

M.A. Thesis:

Comparative Study of Adoption in Imamieh Jurisprudence٫ Islamic Law of Iran٫ and documents of international conventions

The phenomenon of homelessness in any society is inevitable and adoption is one of the important issues facing not only the Iranian legal system but also the legal system of most countries around the world. Adoption of orphans and orphans is a good thing, sometimes used to help them and sometimes for other purposes such as addressing the emotional needs of homeless people in human societies long ago, in Islam as well. Given the importance of the issue, many laws and regulations regarding orphans and orphans have been prescribed and Muslims are responsible for providing for their material and spiritual needs, and failure to supervise them has been dismissed as punitive and worldly. . Adoption in Iran with the adoption of the Law on the Protection of Children without a Guardian became legal in March (1353). In Iranian law as adopted by the aforementioned law, adoption has not been the same as in other countries. Following the laws of these countries, the present study examines this law after clarifying the nature of adoptions and examines the conditions, rights and duties of the two main pillars of this institution, the adopted and the adopted children, as well as the consequences thereof. It is hoped that this little research will be helpful in addressing the shortcomings and ambiguities in this area

Keywords: Adoption, orphaned child, guardianship, pedigree, international documents.