دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید مجتبی روحانی، ۱۳۹۸

سیاست تقسیم سود و هزینه‌ی نمایندگی با نقش تعدیلی استقلال هیات مدیره

سیاست تقسیم سود شرکت، می¬تواند نشان¬دهنده واقعی¬بودن یا نبودن سود گزارش¬شده و ارائه¬ی منصفانه عملکرد واحد تجاری باشد. با این مفهوم، سودهای تقسیمی نه¬تنها نشانه¬ای برای قابلیت سودآوری آتی به شمار می¬رود، بلکه نشانه¬ای برای کیفیت سود نیز می¬باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر سیاست تقسیم¬سود و استقلال هیات‌مدیره بر هزینه‌های نمایندگی است. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در سال¬های 1392 تا 1396 در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.¬ اطلاعات نمونه‌ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین سیاست تقسیم سود و هزینه¬ی نمایندگی رابطه‌ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. با توجه به آن¬که هزینه¬ی نمایندگی ناشی از تئوری نمایندگی و تضاد بین مالکان و مدیران را نشان می¬دهد،بنابراین جریان نقد آزاد می¬تواند منجر به هزینه‌های نمایندگی گرددو تقسیم سود می¬تواند موجب کاهش هزینه¬ی نمایندگی گردد. هم¬چنین استقلال هیات‌مدیره ارتباط بین سیاست تقسیم سود و هزینه¬ی نمایندگی را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می¬باشد. استقلال هیات‌مدیره به عنوان یک ویژگی حاکمیت شرکتی، باعث می-شود مدیران وظیفه اجرایی نداشته، لذا بر رفتار مدیران با وظیفه¬ی اجرایی نظارت بیشتری داشته باشند و به عنوان یک عامل نظارتی می¬تواند بر رابطه‌ی بین سیاست تقسیم سود و هزینه¬ی نمایندگی اثر مثبتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: سیاست تقسیم سود- استقلال هیات‌مدیره- هزینه‌ی نمایندگی

M.A. Thesis:

Dividend policy and representation fees with the moderating role of board of directors' independence

A company's dividend policy can indicate whether or not the reported earnings are real or fair and provide fair business performance. In this sense, dividends are not only a sign of future profitability, but also a sign of profit quality. The main purpose of this study is to examine the impact of dividend policy and board independence on agency costs. This study was conducted for a period of 5 years from 2013 to 2016 in Tehran Stock Exchange. Sample information of the studied companies after reviewing the availability of their information by software Excel was categorized and analyzed using Ivyves software. The results showed that there was a negative relationship between dividend policy and agency cost and this relationship was significant. Since agency costs reflect the agency theory and the conflict between owners and managers, so free cash flow can lead to costly representation of profit sharing and can reduce costs. Represented. Also, the independence of the Board moderates the relationship between the dividend policy and the cost of representation, and the relationship is positive and significant. Board independence, as a feature of corporate governance, makes executives less executive, thus overseeing the behavior of executives, and as a supervisory agent can influence the relationship between dividend policy. And the cost of representation has a positive effect.

Keywords: Profit Sharing Policy - Board Independence - Cost of Representation