دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدمصطفی احمدزاده، ۱۳۹۷

عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش هزینه های مالکانه

کیفیت گزارشگری مالی یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه¬ی مالی است. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بالایی برخوردار می¬باشد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر نقش هزینه¬ها¬ی مالکانه در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. در این پژوهش، تأثیر هفت عامل ویژگی شرکت در قالب سه متغیر، عملکردی (رشد در فروش، درصد حاشیه-ی فروش و چرخه¬ی عملیاتی)، ساختاری (سرمایه¬گذاری در دارایی¬های غیرجاری و اهرم مالی)، نظارتی (ترکیب هیأت مدیره و مالکیت نهادی) و مورد بررسی قرار می¬گیرد. برای این منظور اطلاعات مربوط به 107 شرکت فعال در بورس طی یک دوره¬ی پنج ساله بین سال¬های 1392 تا 1396 گردآوری شده و با استفاده از روش داده¬های تابلویی و نرم¬افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بررسی و آزمون فرضیه¬های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد می¬توان گفت که بین متغیرهای رشد در فروش (فرصت¬های آتی)، سرمایه¬گذاری در دارایی¬های غیرجاری، اهرم مالی، درصد حاشیه¬ی فروش، چرخه¬ی عملیاتی و مالکیت مدیریتی با کیفیت گزارشگری مالی رابطه¬ی معناداری وجود ندارد. این در حالی است که بین مالکیت نهادی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه¬ی معکوس و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، وجود سهام¬داران نهادی در شرکت باعث کاهش کیفیت گزارشگری مالی می¬شود.

کلیدواژه‌ها: کیفیت گزارشگری مالی، هزینه‌ها‌ی مالکانه، رشد در فروش، اهرم مالی، درصد حاشیه‌ی فروش، چرخه‌ی عملیاتی، حاکمیت شرکتی

M.A. Thesis:

FACTORS AFFECTING ON FINANCIAL REPORTING QUALITY BY EMPHASIZING THE ROLE OF PROPRIETARY COSTS

Financial reporting quality is one of the most challenging issues in the financial field. Therefore, identifying the factors affecting it is very important. The purpose of this study was to investigate the factors affecting the quality of financial reporting, with emphasis on the role of operational cycle in Tehran Stock Exchange. In this research, the effect of seven factors of the company's characteristics on the basis of three variables, functional (growth in sales, percentage of sales margin and operating cycle), structure (investment in non-current assets and financial leverage), regulatory (composition of the board Direct and institutional ownership) and are reviewed. For this purpose, information on 107 active companies in the stock exchange during a five-year period between 2013 and 2017 was analyzed and analyzed using panel data. After examining and testing the research hypotheses at 95% confidence level, it can be said that between growth in sales (future opportunities), investment in non-current assets, financial leverage, sales margin, operational cycle and management ownership is not significantly related to financial reporting quality. However, there is a significant relationship between institutional ownership and financial reporting quality .In other words, the existence of institutional shareholders in the company reduces the quality of financial reporting

Keywords: Financial Reporting Quality, Proprietary Cost, Sales Growth, Financial Leverage, Margin Percentage, Operational Cycle, Corporate Governance