دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شاداب حداد، ۱۳۹۸

ویژگی های کمیته حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مدت صدور گزارش حسابرسی و کیفیت افشای اطلاعات

این مطالعه به بررسی بررسی ارتباط ویژگی های کمیته حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مدت صدور گزارش حسابرسی و کیفیت افشا اطلاعات می پردازد. برای این منظور تعداد 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران در یک بازه زمانی 5 ساله فاصله سال های 1392 تا 1396 مورد مطالعه قرار گرفت. متغیر مستقل مطالعه ما خصوصیات کمیته بود. در این مطالعه سه ویژگی کمیته حسابرسی شامل تخصص، میانگین تعداد سال های تصدی اعضا به عنوان تصدی کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه این پژوهش سه متغیر وابسته دارد بنابراین دارای سه مدل آماری می باشد. داده های مورد استفاده در پژوهش از نوع ترکیبی بوده، برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون پانلی و از آزمون های چاو و هاسمن برای انتخاب مدل مناسب بهره گرفته شده است. برای بررسی همخطی پژوهش از آزمون VIF استفاده شد. قبل از انجام تحلیل های آماری رگرسیونی آماره های توصیفی گرفته شد. در نهایت نتایج حاصل از پژوهش حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بود. نتایج همچنین بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین تخصص مالی کمیته حسابرسی با کیفیت حسابرسی و رابطه مثبت و معنادار بین خصوصیات تخصص مالی کمیته حسابرسی و مدت تصدی کمیته حسابرسی با کیفیت افشا بود. بین تصدی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی، بین هر سه خصوصیت تخصص مالی، اندازه و تصدی کمیته حسابرسی با مدت زمان صدور گزارش حسابرسی، بین اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت افشا بر اساس یافته های پژوهش هیچگونه رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: کمیته حسابرسی، کیفیت حسابرسی، کیفیت افشا، مدت زمان صدور گزارش حسابرس

M.A. Thesis:

spacification audit committee, audit committee, duration of issue of audit statement and disclosure quality

This study investigates the relationship between audit committee characteristics, audit quality, audit report issuance quality, and information disclosure quality. For this purpose, 93 companies listed in Tehran Stock Exchange were studied over a five-year period from 2013 to 2016. The independent variable of our study was the characteristics of the committee. In this study, three characteristics of the Audit Committee including expertise, average number of years of tenure as Audit Committee and Audit Committee size are considered. Since this study has three dependent variables, it therefore has three statistical models. The data used in this study were combined, to test the research hypotheses using panel regression model and Chau and Hausman tests to select the appropriate model. VIF test was used to evaluate the cross-sectional study. Descriptive statistics were used before performing the regression analysis. Finally, the results showed a significant negative relationship between audit committee size and audit quality. The results also revealed a significant positive relationship between audit committee financial expertise with audit quality and a significant positive relationship between audit committee financial expertise characteristics and audit committee tenure quality. There was no significant relationship between audit committee tenure and audit quality, all three characteristics of financial expertise, size, and audit committee tenure with audit reporting period, audit audit size and disclosure quality

Keywords: Audit Committee, Audit Quality, Disclosure Quality, Audit Reporting Time