دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه عامریان، ۱۳۹۳

پیوند اسطوره و مذهب در شخصیت های اسکندر و خضر ، سلیمان و جمشید ، سیاوش و یوسف .

الگوهای دینی در خلال اسطوره ها بازتاب دیرینه ای داشته اند. به ویژه زندگی پیامبران که دست مایة آفرینش های هنری فراوانی در فرهنگ و تمدّن ایران شده است. اسطوره ها در کنار کارکردهای دلاوری، حماسی و عاشقانة خود نقش ویژة مفاهیم دینی را نشان می دادند. شاهکارهای اسطوره ای تنها شرح رویدادهای پهلوانی نبود، بلکه در مطاوی داستان هایشان حکمت و اخلاق موج می زد. این گونه بهره گیری از گنجینه های پر بهای دینی و اساطیری نشان از پیوند مستحکم، بین اسطوره و مذهب را نشان می دهد. در این پژوهش با مقایسه بین شخصیّت های اسطوره ای متعلّق به سند هویّت ملی ایران و الگوی های دینی اسلام، نشان داده شده که در بن هر دوی آنها غریزة دینی مشابهی نهفته است و آنها را چنان به هم تافته است که در عمل میان تظاهرات و تجلیّات اسطوره و دین جدایی قائل شدن دشوار است. این رساله شامل مباحث ذیل می باشد. فصل نخست: 1- اسطوره در لغت، تعریف، پیدایش و کارکرد آن. 2- تعریف مذهب، پیدایش و فلسفة آن. فصل دوم: 1- معرّفی سلیمان، سلیمان در: تاریخ، متون ادبی، قرآن، کتاب مقدّس. 2- معرّفی جمشید، جمشید در: اوستا، متون پهلوی، متون تاریخی، متون ادبی و شاهنامه. 3-مقایسة جمشید و سلیمان، شباهت ها، تفاوت ها، پیوندهای اسطوره ای ومذهبی. فصل سوم: 1- معرّفی یوسف، شخصیت های داستان، یوسف در قرآن و تورات. 2- معرّفی سیاوش، شخصیّت ها داستان، سیاوش در: اوستا، متون پهلوی، روایات تاریخی و شاهنامه. 3- مقایسة داستان یوسف و سیاوش، شباهت ها، تفاوت ها، پیوند های اسطوره ای و مذهبی. فصل چهارم: 1- معرّفی اسکندر، اسکندر در: کتب پهلوی، روایات تاریخی، متون ادبی، شاهنامه و متون مذهبی. 2- معرّفی خضر، خضر در: روایات تاریخی، ادبیات و متون دینی. 3- مقایسه اسکندر و خضر، پیوند های اسطوره ای و مذهبی.

کلیدواژه‌ها: اسطوره، مذهب، جمشید، سلیمان، یوسف، سیاوش، اسکندر، خضر.

M.A. Thesis:

Connection between myth and religion in personality :Alexander and Khezr ٫ Solomon and Jamshid٫ Siavash and Joseph.

Religious patterns have long been reflected in myths. Prophets’ life in particular has long been used as a subject to create abundant artistic works in Iran culture and civilization. Myth masterpieces didn’t just deal with explaining championship events, but they are rich in wisdom and ethics. This application of religious and mythological treasures shows a strong bound between myth and religion. Comparing mythical characters belonging to Iran Natural Identity Document and Islam religious patterns, this study shows that there is equal religious instinct in their foundation which has greatly integrated them. This integration has made it difficult in practice to distinct between manifestations and expressions of myth and religion. In this study at first some basic concepts are explained like: the definition of religion and myth, its emergence and applications. Then according to the literary, historical and religious texts, characters are introduced and by comparing the differences and similarities between them, the root of their mythical and religious bounds is expressed. This thesis includes the following: the first chapter: 1. Myth in glossary, definition, origin and its function. 2. Definition of religion, origin and its philosophy. The second chapter: 1. Introducing Solomon in history, literature, the Qur’an and the Bible. 2. Introducing Jamshid,in Avesta, Pahlavi and history texts literature and Shahnameh.3.comparision between Jamshid and Solomon similarities differences,mythic and religious ties. The third chapter: 1. IntroducingJoseph characters in the story of joseph in the Qur’an and the Torah, similarities and differences mythic and religious ties.The third chapter1.Introducing Alexander.Alexander in Pahlavi texts historical accounts literature shahname and religious texts.2. IntroducingKhezr,Khezr in historical accounts literature and religious texts.3.comparision between Alexander and khezr,mythic and religious ties.

Keywords: myth, religion, Jamshid, Solomon, Joseph, Siavash, Alexander, Khezr