دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا مومنی، ۱۳۹۸

سیاست جنایی ایران در خصوص شفاف سازی و تقویت انظباط مالی در حقوق کیفری اقتصادی

چکیده: مبارزه ساختارمند با فساد، نیازمند ایجاد شفافیت و انضباط مالی در همه بخش ها است و الزام مدیران نهادها به پاسخگویی و شفاف سازی اطلاعات سازمانی، امکان هرگونه رانت و بهره برداری منفعت طلبانه از امکانات را به حداقل رسانده و بسترهای فساد را از میان می برد. با این توضیح، اصل «شفافیت و انضباط مالی» یکی از نهادهایی است که با هدف افزایش نظارت و پاسخگویی اشخاص در قبال مسئولیت ها و وظایف خود و تنظیم کارایی بازار سرمایه، در پی انتشار و در دسترس قرار دادن دسته ای از اطلاعاتِ مالی است که برای تحقق اهداف فوق، ضروری است؛ تا از این طریق نسبت به گذر از بستر نهان سازی اطلاعات به سمت نهادینه کردن افشاء و انتشار آن ها، حرکت کرد. در نتیجه این فرآیند است که اشخاص ذینفع، امکان نظارت بر مسئولین و نهادهای اقتصادی و دسترسی به اطلاعات موجد حق و تکلیف را پیدا می کنند و می توانند به صورت آگاهانه و با اطمینان به بازار سرمایه، اقدام به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی کنند. آنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشور و نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول است. این رویکرد، چه در بعد جرم شناختی و چه در بعد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور، به ویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در حقوق کیفری اقتصادی به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی- فنی، قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارج ساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است. آخرین تلاش قانونگذار در اِعمال قواعد این اصل را می توان در «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 1392 مشاهده کرد که به صورت رسمی، برای فقدان شفافیت، پاسخ های سزادهنده نیز در نظر گرفته است و در این مسیر، با به رسمیت شناختن آزادی دسترسی و گردش اطلاعات موجد حق و تکلیف و مشخص نمودن استثنائات آن، نهادهای اقتصادی را مکلف به پاسخ دهی در قبال درخواست های شفافیت نموده است. کلیدواژه ها: سیاست جنایی، شفاف‌سازی، تقویت انضباط مالی، حقوق کیفری اقتصادی

کلیدواژه‌ها: چکیده: . کلیدواژه ها: سیاست جنایی، شفاف‌سازی، تقویت انضباط مالی، حقوق کیفری اقتصادی

M.A. Thesis:

Iran;s Criminal Policyon Transparency and fiscal Discipline in Economic Criminal Law

Abstract: Structured fight against corruption requires transparency and financial discipline in all sectors and minimizes the need for institutional managers to respond to and disclose organizational information, minimize any potential rent-seeking and exploit opportunities, and eliminate corruption. . With this explanation, the principle of "financial transparency and discipline" is one of the institutions that seeks to disseminate and make available financial information in order to increase the supervision and accountability of individuals for their responsibilities and duties and to regulate the functioning of the capital market. This is essential for achieving the above goals; in this way, it has moved from the context of information institutionalization to the institutionalization of its disclosure and dissemination. As a result, stakeholders are able to monitor economic officials and access to information and rights, and can invest, invest, and operate in an informed and confident manner in the capital market. Today, the concept of financial transparency has become a legal principle and criminal policy is more inclined to abide by the rules that govern it. Given the priority of combating financial corruption on our criminal policy agenda, the legislator is moving in the direction of applying the rules of this legal principle as much as possible. The latest legislative effort to enforce the rules can be found in the "Free Information and Access to Information Act" adopted in 2009, which formally provides for lucrative responses to the lack of transparency, and in this respect, recognizes Recognizing the freedom of access to and circulation of information, assigning rights and assigning exceptions, obliges economic entities to respond to requests for transparency and mandates any impediment to access to information, the destruction of information or the dissemination of untrue information. The criminal and legal responsibility of individuals is known. Keywords (English): Criminal Policy, Transparency, Enhancing Financial Discipline, Economic Criminal Law

Keywords: