دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا مومنی، ۱۳۹۸

سیاست جنایی ایران در خصوص شفاف سازی و تقویت انظباط مالی در حقوق کیفری اقتصادی

مبارزه ساختارمند با فساد، نیازمند ایجاد شفافیت و انضباط مالی در همه بخش ها است و الزام مدیران نهادها به پاسخگویی و شفاف سازی اطلاعات سازمانی، امکان هرگونه رانت و بهره برداری منفعت طلبانه از امکانات را به حداقل رسانده و بسترهای فساد را از میان می برد. با این توضیح، اصل «شفافیت و انضباط مالی» یکی از نهادهایی است که با هدف افزایش نظارت و پاسخگویی اشخاص در قبال مسئولیت ها و وظایف خود و تنظیم کارایی بازار سرمایه، در پی انتشار و در دسترس قرار دادن دسته ای از اطلاعاتِ مالی است که برای تحقق اهداف فوق، ضروری است؛ تا از این طریق نسبت به گذر از بستر نهان سازی اطلاعات به سمت نهادینه کردن افشاء و انتشار آن ها، حرکت کرد. در نتیجه این فرآیند است که اشخاص ذینفع، امکان نظارت بر مسئولین و نهادهای اقتصادی و دسترسی به اطلاعات موجد حق و تکلیف را پیدا می کنند و می توانند به صورت آگاهانه و با اطمینان به بازار سرمایه، اقدام به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی کنند. امروزه مفهوم شفافیت مالی، تبدیل به یک اصل حقوقی شده و سیاست جنایی، تمایل بیشتری نسبت به رعایت قواعد حاکم بر آن دارد. با توجه به در اولویت قرار گرفتن مبارزه با مفاسد مالی در دستور کار سیاست جنایی کشورمان، قانونگذار در مسیر اعمال هر چه بیشتر قواعد این اصل حقوقی در حرکت است. آخرین تلاش قانونگذار در اِعمال قواعد این اصل را می توان در «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 1388 مشاهده کرد که به صورت رسمی، برای فقدان شفافیت، پاسخ های سزادهنده نیز در نظر گرفته است و در این مسیر، با به رسمیت شناختن آزادی دسترسی و گردش اطلاعات موجد حق و تکلیف و مشخص نمودن استثنائات آن، نهادهای اقتصادی را مکلف به پاسخ دهی در قبال درخواست های شفافیت نموده و هر نوع ممانعت از دسترسی به اطلاعات، از بین بردن اطلاعات و یا انتشار اطلاعات غیر واقعی را مستوجب مسئولیت کیفری و حقوقی اشخاص دانسته است

کلیدواژه‌ها: چکیده: . کلیدواژه ها: سیاست جنایی، شفاف‌سازی، تقویت انضباط مالی، حقوق کیفری اقتصادی

M.A. Thesis:

Iran;s Criminal Policyon Transparency and Strengthening Financial Discipline in Economic Criminal Law

Abstract: and rights, and can invest, invest, and operate in an informed and confident manner in the capital market. Today, the concept of financial transparency has become a legal principle and criminal policy is more inclined to abide by the rules that govern it. Given the priority of combating financial corruption on our criminal policy agenda, the legislator is moving in the direction of applying the rules of this legal principle as much as possible. The latest legislative effort to enforce the rules can be found in the "Free Information and Access to Information Act" adopted in 2009, which formally provides for lucrative responses to the lack of transparency, and in this respect, recognizes Recognizing the freedom of access to and circulation of information, assigning rights and assigning exceptions, obliges economic entities to respond to requests for transparency and mandates any impediment to access to information, the destruction of information or the dissemination of untrue information. The criminal and legal responsibility of individuals is known. Keywords (English): Criminal Policy, Transparency, Enhancing Financial Discipline, Economic Criminal Law

Keywords: