دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عظیم ذیحق، ۱۴۰۰

دستیابی به مزایا با معماری سازمانی

چکیده هدف این پژوهش بررسی دستیابی به مزایا با معماری سازمانی می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان شرکت مخابرات استان خراسان شمالی به تعداد 120 نفر بودند که باتوجه به تعداد محدود جامعه آماری به صورت سرشماری تمامی 120 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬ها برای سنجش متغیرهای پژوهش پرسشنامه برگرفته از مطالعه شانکس و همکاران(2018) بود. سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. ¬روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و روش مدل ساختاری با نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد قابلیت سرویس معماری سازمانی و حاکمیت معماری سازمانی بر استفاده از خدمات معماری سازمانی در تغییر فناوری اطلاعات و استفاده از خدمات معماری سازمانی در تغییر کسب و کار تاثیر معناداری دارد. استفاده از خدمات معماری سازمانی برمزایای سازمانی با نقش میانجی استفاده از خدمات معماری سازمانی و استفاده از خدمات معماری سازمانی در تغییر کسب و کار در تغییر فناوری اطلاعات تاثیر معناداری دارد. کلید واژه: معماری سازمانی، استفاده از خدمات معماری سازمانی ، کسب و کار، مزایای سازمانی

کلیدواژه‌ها: کلید واژه: معماری سازمانی، استفاده از خدمات معماری سازمانی ، کسب و کار، مزایای سازمانی

M.A. Thesis:

Achieving benefits with enterprise architecture

Abstract The purpose of this study is to investigate the achievement of benefits with organizational architecture. This research is a part of applied research in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method. The statistical population of this study included all employees of North Khorasan Telecommunication Company in the number of 120 people who were selected by census of all 120 people due to the limited number of statistical population. The data collection tool for measuring the research variables was a questionnaire taken from the study of Shanks et al. (2018). The validity of the variables was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.86. ¬The content validity of the questionnaire was approved by expert professors. For statistical analysis, factor analysis method was used using SPSS software version 19 and structural model method was used using PLS software. The results showed that the capability of organizational architecture service and organizational architecture governance has a significant effect on the use of organizational architecture services in changing information technology and the use of organizational architecture services in changing business. The use of organizational architecture services has a significant effect on organizational benefits with the mediating role of using organizational architecture services and the use of organizational architecture services in changing business in changing information technology. Keywords: organizational architecture, use of organizational architecture services, business, organizational benefits

Keywords: Keywords: organizational architecture, use of organizational architecture services, business, organi