دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بابک امامی، ۱۳۹۸

بررسی تاثیر استراتژیهای یادگیری بهره برداری و اکتشافی بر نوآوری با نقش میانجی خلاقیت بداهه و ترکیبی

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی¬های یادگیری بهره ¬برداری و اکتشافی بر نوآوری با نقش میانجی خلاقیت بداهه و ترکیبی است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت¬های مراکز رشد و پارک علم و فناوری مشهد که 120 نفر تشکیل می¬دهند و حجم نمونه طبق جدول مورگان و به صورت تصادفی ساده 92 نفر بودند. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه¬ای و میدانی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده که از پرسشنامه والی (2016) استفاده شده است. و ضریب آلفای کرونباخ یادگیری بهره برداری 81/0، یادگیری اکتشافی76/0، خلاقیت بداهه72/0، خلاقیت ترکیبی75/0، نوآوری87/0 است. جهت بررسی تحلیل فرضیه¬ها از نرم افزار اسمارت (pls) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که استراتژی یادگیری بهره‌برداری و یادگیری اکتشافی بر خلاقیت ترکیبی و خلاقیت بداهه تأثیر دارد. و همچنین خلاقیت ترکیبی و خلاقیت بداهه بر نوآوری تأثیر دارد. تحقیق حاضر از جمله تحقیقاتی است که با ارائه یک دسته بندی از انواع خلاقیت و یادگیری که در مطالعات داخلی کمتر به آن پرداخته شده است، در شرکت¬های مستقر در پارک¬های علم و نوآروی به این شرکت¬ها کمک می¬کند تا با بررسی خلاقیت و یادگیری و توجه به نوآوری، عملکرد خود را در محیط رقابتی بهبود بخشند و با بهبود سطح عملکرد چنین شرکت های کوچک و کارآفرین، که نقش تاثیرگذاری بر توسعه اقتصادی کشور دارند، وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت و مشکل بیکاری بسیاری از جوانان و ورشکستگی بسیاری از کسب و کارهای کوچک برطرف خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: یادگیری بهره ‌برداری، یادگیری اکتشافی، خلاقیت بداهه، خلاقیت ترکیبی، نوآوری

M.A. Thesis:

Investigating the effects of Exploitative and Explorative learning strategies on innovation with the mediating roles of Improvisational creativity and Compositional creativity

The purpose of this study was to investigate the impact of exploitation and heuristic learning strategies on innovation mediated by improvisational and hybrid creativity. This research is a descriptive correlational one, based on the applied purpose and the data collection method. The statistical population of this study consisted of 120 employees of Mashhad Science and Technology Park development companies and the sample size was 92 according to Morgan table. Library and field studies were used to collect data. The tool used was a questionnaire used by Wali questionnaire (2016) and Cronbach's alpha coefficient was 0.81 for exploitative learning, 0.76 for exploratory learning, 0.72 for improvisational creativity, 0.75 for combinatorial creativity, and 0.87. To analyze the hypotheses, Smart Pls software was used. The results showed that exploratory learning and explorative learning strategies had an impact on combinatorial and improvisational creativity. And also the combination of creativity and improvisational creativity has an impact on innovation. The present study is one of the few researches that provide a categorization of the types of creativity and learning that have been dealt with less in internal studies. Innovations improve their performance in a competitive environment and by improving the performance of such small and entrepreneurial companies, which have an impact on the country's economic development, the country's economic situation will improve and the problem of unemployment of many young people and the bankruptcy of many businesses Small will be resolved.

Keywords: Learning utilization, exploration learning, improvisational creativity, hybrid creativity, innovatio