دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید سعادت طلب، ۱۳۹۸

رایانش تجمیعی اعتماد برای سیستم های اینترنت اشیا

در این پژوهش بحث اعتماد در سیستم­های توزیع شده مورد بررسی قرار گرفته است، کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت مدلی مبتنی بر رایانش تجمیعی برای اعتماد در سیستم­های اینترنت اشیا ارائه شد است. بر مسائل امنیتی و اعتماد در چارچوب IoT و پلتفرم­های مبتنی بر ابر تمرکز دارد و پس از بررسی تمامی روش­ها را به صورت جزئی بررسی نموده است. نیازهای امنیتی خدمات ماشین به ماشین (M2M) تجزیه و تحلیل شده است. براساس نظریه فازی، سیستم امنیتی ریسک استفاده از فن آوری­ها و سیاست­ها را ارزیابی می­کند. در این کار، پلتفرم M2M با مفهوم زیرساخت ابر در نظر گرفته شده است. اهداف اصلی این پایان نامه بررسی نیازهای امنیتی خدمات M2M است که براساس این الزامات، روش کنترل دسترسی در چنین پلتفرمی طراحی شده است. در این رویکرد جدید برای زیرساخت ابر محلی، روش­های دسترسی مختلفی برای تعیین جنبه­های امنیتی آن تحلیل شده است. اعتماد، نگرانی اصلی کاربران نهایی، ارائه دهندگان خدمات و ذینفعان مختلف در محیط ابر است. منطق فازی به طور گسترده­ای در بسیاری از سیستم­های امنیتی و شبکه­ای مورد استفاده قرار می­گیرد که در آن نیاز به نوعی تصمیم گیری است. به همین علت از این منطق برای بررسی اعتماد استفاده شده است، در ابتدا داده­ها توسط منابع مختلف که در اشیا مختلف وجود دارد گرفته شده و با منطق فازی بر روی آنها استنتاج انجام شده و در نهایت سطح اطمینان، مورد استفاده برای سیستم و کاربر قرار گرفته شده است. نتایج نشان از اعتماد در سناریوی مورد نظر با استفاده از منطق فازی را دارد.

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیا، منطق فازی، رایانش تجمیعی، اعتماد

M.A. Thesis:

trust aggregation computing for internet of things

In this research, the issue of trust in distributed systems has been studied, its applications investigated and finally a model based on aggregation computing for trust in IoT systems has been presented. it focuses on security and trust issues in the context of IoT and cloud-based platforms, and has reviewed all the methods in detail after reviewing them. The security needs of machine-to-machine (M2M) services are analyzed. According to fuzzy theory, the security system assesses the risk of using technologies and policies. In this work, the M2M platform is considered with the concept of cloud infrastructure. The main objectives of this thesis are to examine the security needs of M2M services, based on these requirements, the method of access control in such a platform.In this new approach to local cloud infrastructure, different access methods have been analyzed to determine its security aspects. Trust is the primary concern of end users, service providers and stakeholders in the cloud environment. Fuzzy logic is widely used in many security systems and networks where it requires some form of decision making. For this reason, this logic is used to test the trust, first the data is taken from different sources that exist in different objects and deduced with fuzzy logic on them and finally the level of confidence is used for the system and The user. The results show confidence in the scenario under fuzzy logic.

Keywords: Internet of Things (IOT), Fuzzy Logic, Aggregation Computing, Trust