دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدمحمود کاشانی ثانی، ۱۳۹۸

ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه ی حسابرسی با توجه به نقش تعدیلی مالکیت سهام مدیریتی

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مالکیت سهام مدیریتی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمه حسابرسی در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. متغیر وابسته تحقیق حق‌الزحمه حسابرسی، متغیر مستقل ضعف کنترل داخلی و از مالکیت سهام مدیریتی به عنوان متغیر میانجی استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این نمونه شامل 120 شرکت بود که اطلاعات این شرکت‌ها برای یک دوره 7 ساله میان سال‌های 1390 تا 1396 جهت تحلیل فرضیه‌های پژوهش جمع‌آوری گردید. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم‌افزار ایویوز تجزیه و تحلیل گردید. نتایج آزمون‌های آماری جهت تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش نشان داد که در شرکت¬هایی با مالکیت سهام مدیریتی پایین بین ضعف کنترل داخلی و حق¬الزحمه حسابرسی رابطه¬ی معناداری وجود ندارد. در شرکت¬هایی با مالکیت سهام مدیریتی بالا بین ضعف کنترل داخلی و حق¬الزحمه حسابرسی رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین مالکیت سهام مدیریتی و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت نتایج نشان داد که بین مالکیت سهام مدیریتی و ضعف کنترل داخلی رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: حسابرسی، حق‌الزحمه حسابرسی، ضعف کنترل داخلی، مالکیت سهام مدیریتی