دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن خسروجردی، ۱۳۹۸

رابطه اضطراب تحصیلی و ادراک از عدالت اموزشی با انگیزه تحصیلی در دانش اموزان پسر دوره دوم متوسطه سبزوار

چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه اضطراب تحصیلی و ادراک از عدالت آموزشی با انگیزه تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر سبزوار انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر سبزوار در سال 98-1397 به تعداد 10500 نفر بوده است. نمونه تحقیق با استفاده از روش خوشه¬ای چند مرحله و با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 371 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از پرسشنامه های انگیزه تحصیلی هارتر(1981)، اضطراب تحصیلی فریدمن(1989) و ادارک از عدالت آموزشی گل پرور (1390). اطلاعات حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون های آماری رگرسیون چند متغیره همزمان و آزمون معنی دارای ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که ادارک عدالت آموزشی و اضطراب تحصیلی می توانند به صورت مثبت انگیزه تحصیلی را پیش بینی کنند هم چنین ادراک عدالت آموزشی ومؤلفه روش تدریس با انگیزه تحصیلی رابطه معنی دار و مثبت دارند ولی رابطه مؤلفه های نمره و ارتباط با ا نگیزه تحصیلی از نظر آماری معنی دار نیست در همین راستا اضطراب تحصیلی و مؤلفه های تحقیر و تنیدگی با انگیزه تحصیلی رابطه معنی داری ندارد ولی مؤلفه خطای شناختی با انگیزه تحصیلی رابطه معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها: ادارک عدالت آموزشی ، اضطراب تحصیلی، انگیزه تحصیلی

M.A. Thesis:

The Relationship between Academic Anxiety and Perceived Educational Justice with Student Motivation in Secondary School Students in Sabzevar

Abstract The purpose of this study was to investigate the relationship between educational anxiety and perception of educational justice with educational motivation of second grade high school male students in Sabzevar. This research is of fundamental purpose and descriptive-correlational. The statistical population consisted of 10500 high school male students in second year of Sabzevar. The sample of the study was 371 persons using multi-stage clustering method according to Krejcie and Morgan table. Research tools include Harter's Academic Motivation Questionnaires (1981), Friedman's Academic Anxiety Questionnaire (1989) and Golparvar's Perceptions of Educational Justice (2011). The data were analyzed using multivariate regression and Pearson correlation coefficient tests. The results showed that perceptions of educational justice and academic anxiety can positively predict academic motivation. Also, perceptions of educational justice and teaching method components were positively and positively correlated with academic motivation, but the relationship between scores and relationship with academic motivation was significant. There was no statistically significant relationship between academic anxiety, humiliation and stress, and academic motivation, but cognitive error had a significant relationship with academic motivation.

Keywords: Perceptions of Educational Justice, Academic Anxiety, Academic Motivation