دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم محمدپور، ۱۳۹۷

جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات ورزشی

امروزه داوری به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلاف در همه زمینه ها مورد توجه کشورهای و نهادهای مختلف بین المللی قرار گرفته است.استفاده از این روش در حل اختلافات ورزشی می تواند زمینه ای مناسب برای تعامل هر چه بیشتر و کاهش مراجعه به دادگاه ها شود.دیوان بین المللی حکمیت برای ورزش نیز یکی از نهادهای بین المللی که برای حل اختلافات ورزشی از طریق داوری پیش بینی شده است.اما متاسفانه در ایران هنوز قانونی که به این امر توجه داشته باشد و در خصوص حل این نوع اختلافات از طریق داوری مقررات ویژه ای را وضع نموده باشد وجود ندارد ودر نتیجه ساختاری هم که بتوان این نوع اختلافات را از طریق نهادی منسجم و کار آمد به صورت تخصصی حل نمود موجود نیست. هرچند در این زمینه پیشنهاداتی نظیر ایجاد دادگاه یا شورای حکمیت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: داوری ، دیوان بین المللی حکَمیت در ورزش، ورزش

M.A. Thesis:

Arbitration position in resolving sports disputes

Arbitration as a way of resolving disputes in all fields has been considered by international countries and institutions today. The use of this method in resolving sports disputes can be a good basis for more and more interaction and reduction of referrals. The International Court of Arbitration for Sport is also one of the international institutions that is expected to resolve disputes through arbitration. Unfortunately, in Iran, there is still a law that addresses this issue and to resolve such disputes. The arbitration procedure does not have any special rules, and as a result of the structure, it can be done Disagreements have not been resolved through a coherent and inclusive institution. However, suggestions such as the creation of a court or arbitration council have been made in this regard.

Keywords: Judgment, International Court of Justice, Sports