دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید اقتصادی، ۱۳۹۸

شناسایی توانایی کسب حق الزحمه ی بیشتر در بازار رقابتی حسابرسی

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توانایی کسب حق¬الزحمه بیشتر در بازار رقابتی حسابرسی است. پژوهش حاضر از جنبه هدف پژوهش، از نوع پژوهش‌های کاربردی به شمار می‌رود. از نظر استدلالی، استدلال استقرایی است. برای یافتن جواب سوالات و همچنین آزمون فرضیه¬های تحقیق اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرسی برای سال‌هال 1395- 1397 را از بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری شده است که در این راستا تعداد 148 شرکت در نظر گرفته شده و اطلاعات مربوط به آنها استخراج شده¬اند. این تحقیق از سه فرضیه تشکیل شده است که با استفاده از نرم افزارهای اکسل و همچنین نرم افزار آماری EViews به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین حق الزحمه حسابرسان و حداقل حق‌الزحمه مصوب با توجه به اندازه صاحبکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد و همچنین نتایج تحقیق نشان داد که موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به موسسات حسابرسی کوچک، به طور معناداری حق‌الزحمه بیشتر از حداقل مصوب را مطالبه می¬کنند اما با توجه به نتایج تحقیق فرضیه دوم تحقیق نیز تایید شده است یعنی موسسه حسابرسی با حق الزحمه مازاد که به طور معناداری متفاوت از حق الزحمه سایر موسسات حسابرسی است وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: حق‌الزحمه، موسسه حسابرسی، اندازه صاحبکار، اندازه موسسه حسابرسی

M.A. Thesis:

Identify the ability to earn more remuneration in the competitive audit market

The Purpose Of This Research Is To Identify The Ability To Earn More Fees In The Competitive Audit Market. The Purpose Of This Study Is Applied Research. From The Point Of View Of Reasoning, It Is Inductive Reasoning. To Find The Answers To The Questions And Also To Test The Research Hypotheses, Information On Audit Fees For The Year 1397-95 Has Been Collected From Tehran Stock Exchange. In This Regard, 148 Companies Are Considered And Their Information Extracted. This Research Consists Of Three Hypotheses That Are Analyzed Using Excel Software As Well As Eviews Statistical Software. The Results Showed That There Is A Significant Difference Between The Average Audit Fee And The Minimum Approved Fee According To The Size Of The Auditor. However, According To The Results Of The Research, The Second Hypothesis Of The Research Is Also Confirmed, Namely That There Is A Surplus Audit Firm Which Is Significantly Different From Other Audit Firms

Keywords: : Fees, Audit Firm, Owner Size, Audit Firm Size