دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم بیدی، ۱۳۹۷

رابطه خلاقیت و سلامت روان با هوش هیجانی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال ۱۳۹۷

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه خلاقیت و سلامت روان با هوش هیجانی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال 1397 صورت پذ?رفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، از نوع همبستگی است، جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار می‌باشد که تعداد آنها 705 نفر است و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 249 نفر برآورد شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سلامت روان (ghq)، پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان (EQ-I) و پرسشنامه خلاقیت تورنس می باشد. در این تحقیق از آمار توصیفی و میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون معنی داری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. تمام روشهای آماری با استفاده از نرم افزار20 SPSS انجام گرفته است. نتایج حاصل شده حاکی از آن بود که ارتباط معنادار و نسبتاً قوی میان هوش هیجانی با خلاقیت و سلامت روان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: : خلاقیت، سلامت روان، هوش هیجانی.

M.A. Thesis:

The relationship between creativity and mental health with emotional intelligence in primary teacher in Sabzevar in 2018

The present study was conducted to investigate the relationship between emotional intelligence and mental health and creativity in elementary school female students in Sabzevar city in 1397. The purpose of this research is applied in terms of purpose and in terms of nature and descriptive method, is a correlation type. The statistical population of this study includes all female teachers of elementary school in Sabzevar city, which number is 705 and using the Morgan table, the number of samples was estimated to be 249. The research instrument was Mental Health Questionnaire (GHQ), Bar-N Emotional Intelligence Questionnaire (EQ-I) and Torrance Creativity Questionnaire. In this research, descriptive statistics, mean and standard deviation were used. To test the hypotheses, the correlation coefficient and regression analysis were used. All statistical methods were performed using SPSS 20 software. The results showed that there is a significant and relatively significant correlation between emotional intelligence and creativity and mental health.

Keywords: : Creativity, Mental Health, Emotional Intelligence.