دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهسا دلخواه، ۱۳۹۷

بررسی اثر بخشی آموزش خود کار آمدی بر امید تحصیلی و سازگار ی اجتماعی در دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان اسفراین در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر امید تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان اسفراین می باشد. این پژوهش از نظر هدف تحقیق کاربردی است و از نظر روش تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان اسفراین می باشد که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول تحصیل اند. نمونه گیری این پژوهش به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه امید تحصیلی سیمپسون و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل و پروتکل آموزش خودکار آمدی. برای تجزیه و تحلیل آماری داده های این پژوهش، از شاخص های میانگین و انحراف استاندارد، درصد و جدول جهت توصیف داده ها و در بخش آمار استنباطی تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون T و تحلیل کواریانس با کمک نرم افزار spss ویراست 23 انجام شد. نتایج حاصل بیانگر این است که آموزش خودکارآمدی بر امید تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی مؤثر است

کلیدواژه‌ها: آموزش خودکارآمدی، امید تحصیلی، سازگاری اجتماعی

M.A. Thesis:

the effectiveness of self-efficacy training on academic hope and social adjustment in secondary primary school students in Esfarayen city in 2018-19

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of self-efficacy training on the academic achievement and social adjustment of students in the second elementary school of Esfarayen city. The present study is a applied research in terms of the purpose of the research. The research method is a quasi-experimental study with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the study consisted of all students of the second elementary school of Esfarayn, who studied in the academic year of 1397-98. Sampling of this research was done randomly in a multi-stage cluster. The research instruments were: Simpson's Educational Hope Questionnaire and Bell's Social Adjustment Questionnaire and Auto Learning Approach. For statistical analysis, the data of this research were from mean and standard deviations, percentages and charts for describing the data, and in the inferential statistics section, information analysis was performed using T-test and covariance analysis with the help of SPSS version 23 Became The results indicate that self-efficacy education is effective on the academic achievement and social adjustment of students.

Keywords: : Self-efficacy, Academic Hope, Social Adjustment