دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمود کریمی نژاد، ۱۳۹۸

بررسی تاثیر مدیریت راهبردی بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی گرایش کارآفرینانه

منابع انسانی مهمترین و باارزشترین منابع سازمانی به شمار میروند. تشویق و ترغیب کارکنان سازمان به فعالیتهای کارآفرینانه میتواند نقش مؤثری بر عملکرد سازمانی داشته باشد و مزیت رقابتی پایداری را برای سازمان به ارمغان آورد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شعب بانک انصار در استان خراسان رضوی میباشد. در این تحقیق به منظور جمعآوری اطلاعات، پرسشنامهای در میان 041 نفر از کارکنان شعب بانک انصار در استان خراسان رضوی توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل دادهها و فرضیات تحقیق از نرمافزار آماری SPSS و Smart-PLS استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد، مدیریت راهبردی منابع انسانی بر گرایش کارآفرینانه در شعب بانک انصار در استان خراسان رضوی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مشخص شد، گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی در شعب بانک انصار در استان خراسان رضوی مثبت و معناداری ندارد اما این مؤلفه بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد مالی و عملکرد کارکنان در شعب بانک انصار در استان خراسان رضوی تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد گرایش کارآفرینانه رابطه میان مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد مالی در شعب بانک انصار در استان خراسان رضوی را میانجیگری نمیکند اما رابطه میان مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد کارکنان را میانجیگری میکند.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: مدیریت راهبردی منابع انسانی، عملکرد سازمان، گرایش کارآفرینانه، بانک انصار

M.A. Thesis:

Investigating the Effect of Strategic on Firm Performance Regarding to Mediating Role of Entrepreneurial Orientation

Human resources are the most important and most valuable organizational resources. Encouraging organizational employees to engage in entrepreneurial activities can have an impact on organizational performance and bring sustainable competitive advantage to the organization. The purpose of this study is to investigate the impact of strategic human resource management on organizational performance with regard to the mediating role of entrepreneurial orientation in Ansar Bank branches in Khorasan Razavi province. In order to collect data, a questionnaire was distributed among 140 employees of Ansar Bank branches in Khorasan Razavi province. SPSS and Smart-PLS statistical software were used for data analysis and hypotheses analysis. The results showed that strategic human resource management had a positive and significant effect on entrepreneurial orientation in Ansar Bank branches in Khorasan Razavi province. It was also found that entrepreneurial orientation had no significant positive effect on financial performance in Ansar Bank branches in Khorasan Razavi province, but this factor had a significant positive effect on organizational performance. In addition, the results showed that strategic human resource management had a positive and significant effect on financial performance and employee performance at Ansar Bank branches in Khorasan Razavi province. Finally, data analysis showed that entrepreneurial orientation does not mediate the relationship between strategic human resource management on financial performance in Ansar Bank branches in Khorasan Razavi province, but it mediates the relationship between strategic human resource management and employee performance.

Keywords: Keywords: Strategic Human Resource Management, Organizational Performance, EntrepreneurialOrientati