دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهناز سادات حسینی، ۱۳۹۸

شهرت حسابرس ، تاخیر گزارش حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی

دلیل اصلی وجود حرفه ی حسابرسی مستقل، اعتباردهی به صورت های مالی است. اعتباردهی به صورت های مالی، به معنای ایجاد اطمینان از قابلیت اتکا به آنها است؛ اما گاهی ممکن است حسابرسان به دلیل عدم کشف تحریف با اهمیت صورت های مالی یا به دلیل خطا یا تقلب، اظهارنظر مناسبی ارائه نکنند. لذا ممکن است صورت های مالی حسابرسی شده ی دوره های گذشته به دلیل اشتباه های حسابداری شایان توجه، تجدید ارائه شوند که این امر می تواند منجر به کاهش اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرس گردد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین شهرت حسابرس، تاخیر گزارش‌های حسابرسی و تجدید ارائه‌ صورت‌های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1392 تا 1396 است. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. برای بررسی و آزمون متغیرهای تحقیق تعداد 100 شرکت به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش از دو معیار نوع حسابرس و حق الزحمه حسابرس برای سنجش شهرت حسابرس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین معیار اول شهرت حسابرس با تاخیر گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معیار دوم شهرت حسابرس با تاخیر گزارش حسابرسی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین معیار اول شهرت حسابرس با تجدید صورت‌های مالی شرکت‌ها رابطه منفی و معیار دوم شهرت حسابرس با تجدید صورت‌های مالی شرکت‌ها رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: شهرت حسابرس، تاخیر گزارش‌های حسابرسی، تجدید ارائه‌ صورت‌های مالی

M.A. Thesis:

Reputation Audit٫Audit Reporting Lag and Restatement of Financial Statements

Abstract The main reason for the existence of an independent audit profession is accreditation to financial statements. accreditation means to ensure reliance on financial statements, but sometimes auditors may not make proper comments due to the inability to detect material misstatement of financial statements or due to errors or fraud. Therefore, audited financial statements of past periods may be restatemented due to significant accounting mistakes that could lead to loss of public trust in the auditor's opinion.The purpose of this study is to Investigate the relationship between auditor's reputation, delay in audit reports, and restatements of financial statements in listed Companies in Tehran Stock Exchange from the beginning of 2013 to 2017. The research method is correlation based on multivariate regression. In order to investigate and test the variables of research, 100 firms have been used as examples. In this study, two criteria have been used to measure auditor's reputation, type of auditor and auditor's fees. The results of the research show that there is a positive relationship between the first criterion of auditor's reputation with delay in audit reports and a negative relationship between the second criterion of auditor's reputation with delay in audit reports. Also the results of the research detect that there is a negative relationship between the first criterion of auditor's reputation with restatements of financial statements and a positive relationship between the second criterion of auditor's reputation with restatements of financial statements.

Keywords: Auditor's Reputation, Delay in audit reports, Restatements of financial statements