دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا محتشم، ۱۳۹۸

تاثیر نوبت کاری و تیپ شخصیتی بر میزان پرخاشگری در پرستاران بخش های ویژه و سایر بخش های بیمارستان حشمتیه سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوبت کاری و تیپ شخصیتی بر میزان پرخاشگری پرستاران بخش های ویژه و سایر بخش ها انجام شد و با روش های آمار توصیفی و استنباطی و با تحلیل واریانس چندگانه و با کمک نرم افزار SPSS22 داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند جامعه ی آماری پژوهش (311 نفر) کلیه پرستاران بیمارستان حشمتیه ی سبزوار را شامل می شد که در 3 نوبت کاری صبح و عصر و شب مشغول به کار بودند حجم نمونه به تعداد 80 نفر (40 نفر از بخش ویژه و 40 نفر از سایر بخش ها) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(1992) و پرسشنامه ی استاندارد تیپ شخصیتی مایرز – بریگز (1920) استفاده شد. نتایج نشان داد بین نوبت کاری با میزان پرخاشگری پرستاران بخش های ویژه و سایر بخش ها ارتباط معناداری وجود دارد. و میزان پرخاشگری در نوبت کاری شب نسبت به سایر نوبت های کاری صبح و یا عصر بیشتر است و هچنین نتایج نشان داد که تیپ شخصیتی ISFP (درونگرا- حسی- احساسی- ملاحظه گر) دارای بالاترین میانگین نمره پرخاشگری نسبت به بقیه تیپ های شخصیتی است و این تفاوت معنی دار است و تیپ شخصیتی ESFP (برونگرا- حسی – احساسی- ملاحظه گر) پایین ترین برآورد میانگین پرخاشگری را دارا بوده است.

کلیدواژه‌ها: نوبت کاری- تیپ شخصیتی – پرخاشگری – پرستاران

M.A. Thesis:

The effect of shift work and personality type on nurses agres,working on special ward & other ward of Heshmatiye Hoospital in Sabzevarsion

The purpose of this study was to investigate the effect of work-shift and personality type on the level of aggression of nurses in special sectors and other sectors. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics and multiple analysis of variance. Data were analyzed by SPSS-22 software. Society The statistical population of the study (n = 311) included all nurses of Sabzevar Hashmshteh Hospital. They were employed in 3 working hours in the morning, evening and night. Morgan table sampling was done by 206 people (66 Nurses working in special sectors and 140 nurses working in other sectors (who have been randomly selected voluntarily but with you The number of nurses who did not cooperate at the beginning of the sampling or mid-term work in the sample total was reduced to 80 people (40 from the special department and 40 from other sectors).Bass and Perry (1992) and Myers-Briggs Personality Type Briefness Questionnaire (1920) were used to collect data. The results showed that there is a significant relationship between work shift and the degree of aggression of nurses in special sectors and other sectors. And the amount of aggression in the shift of the night is higher than in the morning or in the evening, and the results also show that the personality type of the ISFP (introspectively, sensory-emotional-observer) has the highest average scores of aggression than the other types of personality And this difference is significant, and the ESFP personality brigade has the lowest average estimate of aggression (extraterritorial-sensory-emotional-observer

Keywords: Turn-by-Personality Brigade - Aggression – Nurses