دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی قلعه نویی، ۱۳۹۸

حاکمیت شرکتی، اجتناب مالیاتی و محدودیت های مالی

بررسی ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر متغیرهای حسابداری از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. اجرای مطلوب اصول راهبری شرکت نقش مهمی در بهبود کارایی و رشد اقتصادی و در عین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران دارد. اصول راهبری شرکت ارتباطی بین مدیریت، هیئت مدیره و سهامداران برقرار میکند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی، اجتناب مالیاتی و محدودیتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. این پژوهش برای یک دورهی 5 ساله در سالهای 92 تا 96 انجام شده است. اطلاعات نمونه ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آنها با جمع‌آوری به کمک نرمافزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره با اجتناب مالیاتی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد، مالکیت نهادی از طریق تمرکز مالکیت و کاهش هزینههای نمایندگی سعی در رسیدن به حاکمیت شرکتی مطلوب برای شرکتها را دارد، که از این طریق و جهت کسب ارزش بیشتر این شرکتها تمایل کمتری به اجتناب مالیاتی دارند. همچنین بین اجتناب مالیاتی و محدودیتهای مالی ارتباط وجود دارد، و این ارتباط نیز مثبت و معنادار میباشد

کلیدواژه‌ها: محدودیت مالی- اجتناب مالیاتی- حاکمیت شرکتی

M.A. Thesis:

Corporate Governance, Tax Avoidance,and Financial Constraints

Investigating different aspects of corporate governance and its impact on accounting variables is one of the topics that has received special attention in accounting literature. The proper implementation of corporate governance principles plays an important role in improving efficiency and economic growth, while also increasing investor confidence. The principles of corporate governance establish a relationship between management, the board of directors and shareholders. The main purpose of this research is to determine the impact of corporate governance, tax avoidance and financial constraints on Tehran Stock Exchange. The study was conducted for a period of 5 years between 92 and 95 years. Sample data of the companies studied were analyzed by Excel using software and analyzed by Aviv software. The results showed that there is a negative and significant relationship between institutional ownership and board independence with tax avoidance. The higher the value of these companies, the less likely they are to avoid tax. There is also a relationship between tax avoidance and financial constraints, and this relationship is positive and significant.

Keywords: Financial constraint; Tax avoidance; Corporate governances