دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین نیکدل، ۱۳۹۹

اخلاق حسابداری و بهبود شک و تردید حرفه ای حسابرس

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر شک و تردید حرفه‌ای حسابرس می‌باشد. برای این منظور در این پژوهش متغیرهای اخلاق حسابداری، مدت رابطه‌کاری حسابرس – مشتری، مبلغ حق‌الزحمه‌ی حسابرسی پرداخت شده توسط مشتری و تجربه‌ی حسابرس به عنوان این عوامل مورد بررسی قرار گرفتند. متغیر وابسته‌ی پژوهش شک و تردید حرفه‌ای حسابرس می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جامعه‌ی آماری پژوهش، حسابرسان رسمی و غیررسمی شاغل در مؤسسه‌های معتمد جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران می‌باشد. یافته‌ها نشان داد که متغیرهای اخلاق حسابداری، مدت رابطه‌کاری حسابرس – مشتری، مبلغ حق‌الزحمه‌ی حسابرسی پرداخت شده توسط مشتری و تجربه‌ی حسابرس بر شک و تردید حرفه‌ای حسابرس مؤثر می‌باشند. بر اساس نتیجه‌ی به دست آمده به مؤسسه‌ها و سازمان‌های حسابرسی کشورمان پیشنهاد می‌گردد از طریق آموزش اخلاق حسابداری، طریق تدوین مقررات مربوط به دوره‌ی تصدی حسابرسی مناسب، طریق تدوین آیین‌نامه‌ی پرداخت میزان حق‌الزحمه‌ی حسابرسی بر اساس معیارهای مشخص نوع مؤسسه و گزینش و استخدام کارکنان دارای دانش و تجربه‌ی لازم جهت فعالیت در حرفه‌ی حسابرسی تردید حرفه‌ا‌ی حسابرسان را بهبود بخشند. همچنین با ارتقا اخلاق حسابداری، هویت حرفه‌ای و سازمانی آن‌ها را ارتقا دهند تا تردید حرفه‌ای افزایش و در پی آن کیفیت حسابرسی نیز بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها: اخلاق حسابداری، مدت رابطه‌کاری حسابرس – مشتری، مبلغ حق‌الزحمه‌ی حسابرسی پرداخت شده

M.A. Thesis:

Accounting ethics and improving auditor professional skepticism

Using a survey research design, the study examines the role of accounting ethics in fostering the attitude of auditor professional skepticism. In addition the influence of other factors such audit fee, audit tenure and auditor experience level was also examined. Primary data retrieved from well-structured questionnaire was developed and distributed to a sample of 75 auditors and the Ordinary Least Squares regression analysis was utilized as the method of data analysis. The study findings show the existence of positive and significant relationship between accounting ethics and Auditor professional skepticism. In addition, auditor tenure and audit fee were found to have a negative significant relationship with auditor’s professional skepticism while Auditor experience was found to exert a positive significant effect on Auditor professional skepticism. The study concludes that accounting ethics will play an even more important role in improving auditor professional skepticism and hence there is the need for accounting regulatory bodies and other stakeholder to make concerted efforts at ensuring that accounting ethics are standardized and enforced strictly

Keywords: strictly