دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: وجیهه عسکری، ۱۳۹۱

زیبا شناختی شعر شهریار

در این پایان‌نامه کوشش شده است که شعر شهریار را از دریچه‌ی «زیباشناختی» دید و مورد بررسی قرار داد و در این راه موسیقی شعر و صور خیال در آن را تجزیه و تحلیل کرد. در فصل یکم، کلیات زندگی و آثار شهریار، جایگاه شهریار از نگاه دیگران و تأثیرپذیری وی از شاعران دیگر، همراه با تعریف زیبایی و تقابل زیبایی‌شناسی و هنر، باز نموده شده است. در فصل دوم، انواع موسیقی در شعر شهریار مورد بررسی قرار گرفته و در فصل سوم، انواع صور خیال بررسی گشته و در پایان این فصل، نتیجه گیری شده است که شعر شهریار، با وجود برخی کاستی‌ها، به دلیل ساختار زیبایی‌شناسانه‌اش از حافظه‌ی جمعی فارس‌زبانان حذف شدنی نیست و نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها: شعر، شهریار، موسیقی شعر، صورخیال، زیبایی‌شناسی.