دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محسن افسری، ۱۳۹۷

طراحی عوامل موثر بر تسهیم دانش صریح و ضمنی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی با زمینه ی پژوهش آزمایشگاهی(مورد مطالعاتی دانشگاه فردوسی مشهد)

در محیط در حال تغییر و تحول امروزی، دانش ابزاری قدرتمند در عرصه¬ی رقابت سازمان¬ها محسوب می¬شود و توجه به آن به عنوان موتور محرکه توسعه دانایی¬محور، نقش فزایند¬ه¬ایی در رشد و توسعه سازمان¬ها و جوامع دارد؛ به طوری که سازمان¬ها را به ترغیب به مدیریت دانش کرده است. به اعتقاد محققان، عامل کلیدی توانمندسازی فرآیند مدیریت دانش در سازمان¬ها، فرآیند به اشتراک¬گذاری دانش است. به اشتراک¬گذاری دانش به عنوان فرآیند اصلی تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی است. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل عوامل موثر بر تسهیم دانش صریح و ضمنی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی با زمینه پژوهش آزمایشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد می¬باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد می¬باشد. به منظور جمع-آوری اطلاعات تعداد 80 پرسشنامه در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد توزیع گردید. داده¬های جمع¬آوری شده با استفاده از نرم¬افزاهای SPSS و Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده ضمن تایید اکثر فرضیات تحقیق، نشان داد متغیرهای مزایای متقابل، روابط پیش¬بینی¬شده، اعتبار و شهرت، نوع¬دوستی بر میزان تسهیم دانش تأثیر مستقیم ومعناداری دارد. علاوه بر این مشخص شد تر از دست دادن رابطه مستقیمی با تسهیم دانش ندارد. همچنین در این میان سهم این متغیرها در تأثیرگذاری بر دانش صریح و ضمنی متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، دانش ضمنی، دانش صریح