دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امیره حمیدانی پور، ۱۳۹۸

تشکیل سبد بهینه فلزات گرانبها با استفاده از الگوهای مختلف ارزش در معرض خطر

ریسک بازار، نا اطمینانی در درآمد‌های آینده را به علت تغییر شرایط بازار (قیمت‌ها یا نرخ‌ها) در برمی‌گیرد. در بازارهای مالی تغییر قیمت و نرخ دارایی¬ها دارای روابط پیچیده¬ای هست که مدل ارزش در معرض خطر با کشف این روابط و متنوع سازی قادر است سبدی با کمترین ریسک و بهترین بازدهی را ایجاد کند. تغییر در ارزش یک سبد می‌تواند به عناصر گوناگون ریسک مربوط باشد، ارزش در معرض خطر می‌کوشد تا کاهش ارزش سبد را از نقطه‌نظر ریسک بازار برآورد کند. لذا در مطالعه حاضر به بررسی و بررسی و تشکیل سبد بهینه فلزات گرانبها با استفاده از الگوهای مختلف ارزش در معرض خطر پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی می باشد. از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به شرایط ورود به مطالعه در طی سال¬های 1391 تا 1396، تعداد 88 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین روند تغییر سهم دارایی¬ها در سبد بهینه دارایی ، بین تغییر سطح اطمینان مدل ارزش در معرض خطر و تغییر سهم دارایی¬ها در سبد و بین نوع فلز گران-بها جهت سرمایه¬گذاری در بین سرمایه¬گذاران و میزان سهم آن در سبد بهینه دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: سبد بهینه، فلزات گرانبها ، ارزش در معرض خطر