دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد سهرابی، ۱۳۹۷

عوامل موثر بر اندازه حسابرسان داخلی

چکیده حسابرسی داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می¬شود که براساس مکانیزم¬های راهبری شرکتی است که از سال 1391 به¬عنوان یک الزام به شرکت¬های بورس اوراق بهادار در قالب استانداردهای نظارتی ابلاغ گردید، به افزایش کیفیت افشا اطلاعات، همسو با حسابرسی صورت¬های مالی حسابرسان مستقل، منجر خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط عوامل مؤثر بر اندازه¬ی حسابرسان داخلی می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در بازه¬ی سال¬های 92 تا 96 انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و نرخ بازده دارایی¬ها نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛¬که بین تمرکز¬مالکیت و دارایی¬های نقدی با اندازه¬ی حسابرسی داخلی رابطه¬ی یافت نشد. ولی بین اندازه¬ی شرکت و اندازه¬ی کمیته¬ی حسابرسی رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. ارتباط بین اندازه¬ی شرکت و اندازه¬ی حسابرسان داخلی را می¬توان در شهرت شرکت¬ها و پیچیدگی این شرکت-ها که آن را مستلزم کنترل بیش¬تر می¬نماید، جستجو نمود و هم¬چنین ارتباط بین کمیته¬ی حسابرسی و اندازه¬ی حسابرسان داخلی را نیز می¬توان به نقش مکمل حسابرسان داخلی برای کمیته¬های حسابرسی و هم¬راستا بودن وظیفه¬ی کنترلی این دو گروه از حاکمیت شرکتی درونی عنوان نمود.

کلیدواژه‌ها: اندازه‌ی حسابرس داخلی، اندازه‌ی شرکت، تمرکز مالکیت، کمیته‌ی حسابرسی، دارایی‌های نقدی

M.A. Thesis:

Factors affecting the size of internal auditors

Abstract Internal audit is considered as one of the supervisory and control mechanisms of business units, which is based on corporate governance mechanisms that have been introduced as a requirement to the stock market companies in the form of regulatory standards since 2012, to increase the quality of disclosure of information, consistent with the audit of financial statements Independent auditors will lead. The purpose of this study was to investigate the effect of factors affecting the size of internal auditors. This research was conducted for a period of 5 years between 92 and 96 years. In this study, financial leverage and asset return rate have also been used as a control variable. The sample data of the studied companies were classified and analyzed by Excel software using the software of Ivyz. The results of the study showed that there is no relationship between the concentration of ownership and cash assets with the size of internal audit, but there is a positive and significant relationship between the size of the company and the size of the audit committee, the relationship between the size of the company and the size of the internal auditors can be The reputation of companies and the complexity of these companies requires more control. As well as the relationship between the audit committee and the size of internal auditors can also be considered as the complementary role of internal auditors to audit committees and the alignment of the control role of the two groups of internal corporate governance. The company focuses on ownership, the committee :

Keywords: Internal Audit Size, Audit Size, Cash Assets