دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رویا حمیدی، ۱۳۹۷

تاثیر اجرای احکام خانواده بر امنیت اخلاقی جامعه

خانواده کوچک ترین اجتماع انسانی است که روابط اعضای آن در درجه نخست از پیوندی عاطفی و خونی برخوردار است که این رابطه تکالیف و حقوق خاصی را ایجاد می کنند. نقش همسری، پدری، مادری، فرزندی، برادری و خواهری نقش هایی هستند که در خانواده وجود دارد. این نقش ها رابطه ای حقوقی را میان اعضای خانواده پدید می آورد. این روابط حقوقی در بخش هایی از حقوق مدنی و فقه همچون کتاب نکاح، طلاق، ارث و... بررسی می شوند. اجرای احکام حقوقی در خانواده حافظ نظم خانواده به عنوان جزئی از جامعه است. این نظم کمک می کند که اعضای خانواده از حمایت های رسمی حکومت در برابر تعدی برخی دیگر از اعضای خانواده برخوردار شوند. در برقراری نظم خانوادگی اصل قانون نیست. این پژوهش با اهداف بررسی تاثیر اجرای احکام خانواده بر امنیت اخلاقی جامعه و نیز بررسی راه های ایجاد امنیت اخلاقی در جامعه به روش تحلیلی- تبیینی نگاشته شده است و فرض بر این است که احکام خانواده بر امنیت اخلاقی جامعه تاثیر گذار می باشد. در پایان نویسنده نتیجه می گیرد که؛ آن چه روابط خانوادگی را مستحکم می کند محبتی است که میان اعضای خانواده برقرار می شود. شناخت احکام اخلاقی خانواده و عمل به آنها محبت خانوادگی را سالم و بارور نگاه می دارد و در سایه باروری نهال محبت، نظم خانوادگی استوار می ماند؛ بی آن که نیازمند حمایت دستگاه قضایی باشد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، خانواده، امنیت اخلاقی، جامعه.

M.A. Thesis:

The Impact of Implementing Family Sentences on Society's Ethical Security

The family is the smallest community of people whose members' relationships are primarily emotional and blood-related, which creates this relationship of specific duties and rights. The role of a husband, father, mother, child, brotherhood and sister are roles that exist in the family. These roles create a legal relationship among family members. These legal relations are investigated in sections of civil law and jurisprudence such as the book of marriage, divorce, inheritance, etc. The implementation of legal orders in the family of the guardian of family order is part of society. This order helps members of the family get official government support against other members of the family. In the establishment of family order is not the principle of law. This research has been written with the aim of investigating the effect of implementing family sentences on the ethical security of the community and the ways of creating ethical security in society through analytical-explanatory methods. It is assumed that family rulings affect the moral security of the community. At the end of the writer, it concludes that what affirms family relationships is affection that is established among family members. Knowing the ethical rules of the family and acting on them keeps the love of the family healthy and fertile, and in the shadow of the fertility of the seedlings of love, the family order is based, without the need for the support of the judiciary.

Keywords: execution of sentences, family, moral security, society.