دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رقیه ابارشی، ۱۳۹۷

رابطه بین نو آوری سازگار با محیط زیست و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار

? هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نو آوری سازگار با محیط زیست و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار بود. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا جزو تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل پرسنل فنی شرکت های اسانسور دارای محوز به تعداد ??? نفر بودند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه استاندارد چنگ و شوی(2012) برای سنجش نوآوری سازگار با محیط زیست، پرسشنامه ایم و ورک من(2004) برای سنجش عملکرد کسب و کار استفاده گردید. پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای نوآوری سازمانی سازگار بامحیط زیست، فرآیند نوآوری سازگار با محیط زیست، نوآوری سازگار با محیط زیست محصول و عملکرد کسب و کار به ترتیب مقادیر 814/0، 745/0، 861/0، 811/0 و 793/0 محاسبه شد. ¬روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 19 و روش مدل ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه 8/8 استفاده گردید. نتایج نشان داد بین نوآوری سازمانی سازگاربا محیط زیست و فرایند نوآوری سازگار با محیط زیست، عملکرد کسب و کار ارتباط وجود دارد. همچنین بین فرایند نوآوری سازگار با محیط زیست و نوآوری سازمانی سازگاربا محیط زیست محصول و عملکرد کسب و کار ارتباط وجود دارد. ازاینرو پیشنهاد می شود تدابیر و برنامه هایی از سوی شرکت های ساختمانی برای افزایش آگاهی تمامی افراد جامعه بخصوص سازندگان از مزایای آسانسور سبز پایدار اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها: نوآوری سازمانی سازگاربا محیط زیست ، فرایند نوآوری سازگار با محیط زیست، عملکرد کسب و کار

M.A. Thesis:

Relationship between eco-innovations and the impact on business

The purpose of this study was to investigate the relationship between eco-friendly innovation and its impact on business performance. This research is a descriptive-survey method in terms of the purpose of the research. The statistical population of this research includes all licensed companies from the Organization of Industry, Mines and Trade in Khorasan Razavi, 165 companies. The number of 216 people according to the Morgan table (1972) as a sample size was simple random sampling The research questionnaire was selected and distributed among them. Two types of library and data have been used to collect information. Data gathering tool The standard Cheng & Shui (2012) questionnaire for assessing environmental-friendly innovation, Im and Workman's Questionnaire (2004) was used to measure business performance. To determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient for all questions was calculated as 0.773. The contents of the questionnaire were approved by specialist professors. Factor analysis was used to analyze the data using SPSS software version 19 and structural modeling software using LISREL software version 8.8. The results indicate that there is a link between environmentally friendly enterprise innovation and the process of environmentally friendly innovation, enterprise-friendly enterprise innovation and business performance.

Keywords: eco-friendly enterprise innovation, eco-innovation process, business performance