دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سحر صابری، ۱۳۹۷

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر الگوی هالفورد بر الگوی ارتباطی و تاب آوری زوجین متقاضی طلاق شهرستان مشهد در سال ۱۳۹۷

در این پژوهش مسئله مورد بررسی عبارت بود از اینکه((آیازوج درمانی مبتنی برالگوی هالفوردبر الگوهای ارتباطی وتاب آوری زوجین اثربخشی معناداری دارد؟)). در این پژوهش نیمه تجربی که از طرح های پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل بود، جامعه آماری آن کلیه زوجین متقاضی طلاق شهرستان مشهد بودند که در اردیبهشت و خرداد 1397 به مرکز مشاوره و خدما ت روانشناختی آستان مهر مشهد مراجعه کرده اند. پس از تبلیغات در مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهر مشهدو هماهنگی های لازم با مسئولین مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آستان مهر مشهد از میان مراجعه کنندگان به این مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی نمونه آماری که شامل 40 زوج بودند به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش (20 زوج) و کنترل (20 زوج ) قرار گرفتند، ابتدا شرکت کنندگان هر دو گروه در مرحله پیش آزمون به پرسشنامه های الگوهای ارتباطی (35 ماده ای) و تاب آوری(25 ماده ای) پاسخ دادند، سپس مداخله درمانی که شامل 8 جلسه 90 دقیقه ای زوج درمانی مبتنی بر الگوی هالفورد بود بر روی گروه آزمایش اجرا گردید ، و درنهایت شرکت کنندگان هر دو گروه در مرحله پس آزمون به پرسشنامه های مورد نظر پاسخ دادند و اطلاعات آماری به وسیله آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره مورد ارزیابی قرار گرفتند;یافته های پژوهش نشان داد کلیه فرضیات پژوهش مورد تاًیید می باشد(p<0/05) به طوری که زوج درمانی مبتنی بر الگوی هالفورد بر الگوهای ارتباطی و تاب آوری زوجین اثربخشی معناداری دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت جهت بهبود الگوهای ارتباطی و افزایش تاب آوری زوجین می توان از زوج درمانی مبتنی بر الگوی هالفورد استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها: الگوهای ارتباطی، تاب آوری ، زوج درمانی مبتنی بر الگوی هالفورد

M.A. Thesis:

The Effect of Holter-based Couple Therapy on Communication Patterns and Resilience of Divorce Applicants Mashhad in ۱۳۹۷

In this study, the question was whether ((Does it affect Hallford-based couple therapy relate to communication patterns and resilience of couples?)). In this quasi-experimental study, which was pre-test and post-test, with control group, the statistical population of this study was all couples applying for divorce in Mashhad city who have been referred to Mashhad Astan Mehr Consulting and Psychology Center in May and June 2012. After advertising in Mashhad's psychological counseling and psychological services, the necessary coordination with the authorities of the Mashhad Astan Mehr Center for Psychological Advice and Psychological Services was selected through a voluntary sampling method among the referents to this psychiatric counseling and psychological services service, which included 40 couples. The participants were randomly assigned into two groups of experimental (20 couples) and control (20 couples). At first, the participants in both groups completed a questionnaire of communication patterns (35 substances) and resiliency (25 substances) ), Then a treatment intervention consisting of 8 sessions of 90 minutes of couples based on the Holter pattern OnIn this quasi-experimental study, which was pre-test and post-test, with control group, the statistical population was all couples applying for divorce in Mashhad city that were run to the center of counseling and psychology of Astan-e-Mehr in May and May 2012 in the experimental group. Finally, the participants of both groups responded to the questionnaires in the post-test phase and the statistical information was analyzed by the one-variable and multivariate analysis of covariance test. ; The findings showed that all the research hypotheses were approved (p <0.05), so that the couple therapy based on the Holford model on the relationship patterns and resilience of couples had a significant effect. Therefore, it can be concluded that a couple of therapies based on the Holter pattern can be used to improve communication patterns and increase the resilience of couples

Keywords: Communication patterns, resiliency, Holter-based couple therapy