دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن مهدوی پناه، ۱۳۹۷

عوامل موثر بر سود آوری بانک ها با نقش تعدیل گری تمرکز مالکیت

امروزه ?ک? از مهمتر?ن مسائل مال? بانکها، اندازهگ?ری سودآوری آنها م?باشد .اندازهگ?ری سودآوری بانکها از آنجا که پا?ه بس?اری از تصم?مگ?ریها در داخل و خارج از بانکها م?باشد، دارای اهم?ت است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانک¬ها با نقش تعدیل¬گری تمرکز مالکیت است. قلمرو مکانی این پژوهش بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال¬های بین 1392 تا 1396 است. در این پژوهش متغیّر تمرکز مالکیت به عنوان متغیر تعدیل¬گر در نظر گرفته شد. این متغیّر برای بانک¬هایی که سهامداران عمده آنها حداقل 20درصد سهام بانک را داشته باشند مقدار یک را می¬گیرد و برای بانک¬هایی که این شرایط را نداشتند، متغییر تمرکز مالکیت مقدار صفر دارد. همچنین در این پژوهش، تعداد 14 بانک به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین کفایت سرمایه و سودآوری بانک رابطه معنی¬دار مثبت جود دارد. همچنین بین کارایی هزینه و سودآوری بانک رابطه معنی¬دار منفی وجود دارد. علاوه بر این فرضیه دیگر این پژوهش که رابطه بین کیفیت دارایی با سودآوری بانک¬ها بود، مورد تایید قرار گرفت و نشان داده شد که رابطه معنی¬داری منفی بین این دو متغییر وجود دارد. سه فرضیه دیگر پژوهش که تاثیر تعدیل¬گری متغییر تمرکز مالکیت بر سه فرضیه اول بود، ثابت شد که متغییر تمرکز مالکیت رابطه بین دو متغییر کفایت سرمایه و سودآوری بانک و همچنین رابطه بین دو متغییر کارایی هزینه و سودآوری بانک را تعدیل و در جهت مثبت تقویت می¬کند ولی متغییر تمرکز مالکیت رابطه بین دو متغییر کیفیت دارایی و سودآوری بانک را تعدیل و رابطه بین آنها را تضعیف می¬کند. نتایج پژوهش نشان داد که متغییر تمرکز مالکیت عوامل موثر بر سودآوری بانک را در جهت تقویت سودآوری تعدیل می¬کند

کلیدواژه‌ها: تمرکز مالکیت، سودآوری بانک، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کارایی هزینه

M.A. Thesis:

Factors Affecting the Benefits of Banks with the Controlling Role of Ownership Concentration

Today, one of the most important financial issues of banks is measuring their profitability. Profitability measurement of banks is important because it is the basis for many decisions inside and outside of the banks. The purpose of this research is to investigate the factors affecting the profitability of banks with the moderating role of ownership concentration. The realm of this research is the banks admitted to the Tehran Stock Exchange and the realm of time between 2012 and 2017. In this research, the variable of ownership concentration was considered as a moderator variable. This variable is for banks whose major shareholders have at least 20 percent of the bank's shares, and holds the value of one for banks that do not have these conditions, and the ownership concentration variable has zero. In this study, 14 banks were selected as the final sample. The results of the research showed that there is a significant positive correlation between capital adequacy and profitability of the bank. Also, there is a significant negative relationship between cost efficiency and profitability of the bank. In addition, the other hypothesis of this study, which confirmed the relationship between asset quality and bank profitability, was confirmed and showed that there is a negative relationship between these two variables. The other three hypotheses of the study, which were the effect of moderating the variable of ownership concentration on the first three hypotheses, proved that the ownership concentration variable correlates the relationship between the two variables of capital adequacy and profitability of the bank as well as the relationship between the two variables of the efficiency of the bank's cost and profitability and in the positive direction But the variable ownership concentration moderates the relationship between the two variables of asset quality and profitability and undermines the relationship between them. The results of the study showed that the variable of ownership concentration moderates the factors affecting bank profitability in order to increase profitability.

Keywords: : ownership concentration, bank profitability, capital adequacy, asset quality, cost efficiency