دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد ایزی، ۱۳۹۷

ضریب هوشی، رفاه و رشد اقتصادی

هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ضریب هوشی با رفاه و رشد اقتصادی می باشد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع هم بستگی و از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی می باشد. در این پژوهش ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده کرده و سپس پس از استحراج داده ها به بررسی میدانی در این پژوهش پرداخته شده است. اطلاعات مربوط به 47 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه در دوره زمانی 13 ساله از 2000 تا 2012 مورد تجزیه‌ و تحلیل قرارگرفته‌ تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه‌های تحقیق بررسی شود. در به منظور تحلیل داده‌ها به بررسی مانایی متغیرهای مدل پرداخته شده و برای تجزیه‌وتحلیل مدل‌ها به‌صورت داده‌های ادغام‌شده از تحلیل سیستم معادلات همزمان استفاده می‌شود. همچنین برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌های آماری از نرم‌افزار Eviews 9 استفاده ‌شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که بین ضریب هوشی و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.. همچنین نتیجه حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که بین ضریب هوشی و رفاه اقتصادی رابطه معناداری وجود ندارد .

کلیدواژه‌ها: ضریب هوشی، رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی

M.A. Thesis:

IQ, prosperity and economic growth

Abstract The purpose of this research is to determine the relationship between IQ with prosperity and economic growth. This research is descriptive of the type of correlation and categorization based on the purpose of the applied type. In this research, the library method was first used and then after field data mining, a field study was conducted. Information on 47 developed and developing countries in the 13-year period from 2000 to 2012 has been analyzed to examine the relationship between variables for testing research hypotheses. In order to analyze the data, the variance of the model variables is investigated and simulations are used to analyze the models as integrable data from the simultaneous equation system analysis. Eviews 9 software has also been used to analyze the statistical data. The results of the model show that there is a positive and significant relationship between IQ and economic growth. Also, the result of model estimation shows that there is a significant relationship between IQ and economic well-being.

Keywords: IQ, Economic Growth, Economic Welfare