دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مصطفی افشار منش، ۱۳۹۷

پیشگیری از جرم در آموزه های نهج البلاغه

پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می شود. در ایران، هنوز فقدان سیاست گذاری جامع در این عرصه بیش از پیش احساس می‌شود. با نگاه اجمالی به آموزه ها و معارف د ین اسلام متوجه خواهیم شد که حدود چهارده قرن پیش در تعالیم رهبران حکومت های اسلامی و منابع مکتوب دینی تأکید به تقدم پیشگیری بر درمان در مواجهه با جرم و انحرافات اجتماعی بوده است. از این رو ارائه روشمند و دسته بندی شده راهکارهای پیشگیرانه اسلامی امری ضروری است تا از آن طریق بتوان از مسؤولین و متصدیان امر مبارزه با بزه کاری،عملیاتی شدن آن ها را مطالبه نمود. بزه کاری و انحراف، پدیده ای است که بشر از روزی که پا به کره خاکی گذاشته، همواره با آن مواجه بوده است. آن چنان که در قرآن کریم و آیات مربوط به خلقت حضرت آدم آمده است " فرشتگان، آفر ینش موجود زمینی را موجب فساد و خون ریزی در روی زمین می دانستند. از این رو این تلاش علمی بنا دارد که با روش توصیفی - تحلیلی به تدوین و تبیین نظام مند و روشمند آموزه های پیشگیرانه کتاب شریف نهج البلاغه در حوزه اصول اعتقادات اسلام ی بپردازد. از دیدگاه اسلام هنجارها مبتنی بر ارزش ها و ارزش ها مبتنی بر باورها و باورها مبتنی بر واقعیات هستی شناختی و انسان شناختی است که با سعادت و کمال واقعی انسان ارتباط دقیق و تنگاتنگ دارد. هر نوع رفتار انسان بر اساس تأثیر واقعی که بر سعادت و کمال او دارد ارزیابی می شود و بهنجار و نابهنجار شناخته می شود.

کلیدواژه‌ها: جرم، پیشگیری، نهج البلاغه

M.A. Thesis:

Crime prevention in Nahj al-Balaghah forums

Prevention can be considered as one of the key strategies in the field of social control, which includes a set of direct and indirect strategies aimed at creating offensive and deterrent situations. In Iran, the lack of comprehensive policy in this area is still felt. Looking at the teachings and teachings of Islam, we will notice that about fourteen centuries ago, in the teachings of Islamic government leaders and written religious sources, we have emphasized the priority of preventing treatment in the face of social and social deviations. Hence, a systematic and categorized presentation of preventive Islamic measures is necessary to enable the authorities and anti-crime officers to demand their operationalization. Delinquency and deviation is a phenomenon that man has always encountered since the day he set foot on the globe. As the Holy Qur'an and the verses related to the creation of Adam came, "the angels saw the existence of the earthly existence as a source of corruption and bloodshed on earth. Therefore, this scientific effort is based on the descriptive-analytical method of compilation Systematic and systematic explanation of the pre-emptive teachings of the Book of Nour-e-Balaghah in the field of the principles of Islamic beliefs. From the point of view of Islam, norms are based on values and beliefs based on beliefs and beliefs based on ontological and anthropological realities that are prosperous and The true perfection of man is closely related. Every human behavior is based on the actual impact on his happiness and perfection. Orde is evaluated and is considered to be normal and abnormal

Keywords: Crime, Prevention, Nahj al-Balaghah