دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم شفیع ابادی، ۱۳۹۷

طلاق توافقی حوزه خصوصی یا قلمرو عمومی

یکی از مسائلی که امروزه در مناسبات خانوادگی مورد بحث و بررسی می باشد، استحکام خانواده هاست. در عین حال موضوع طلاق به عنوان یک واقعیت در جوامع انسانی وجود دارد. از میان شیوه های مختلف طلاق، طلاق توافقی کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اگرچه طلاق توافقی اصطلاحی جدید در عرف حقوقی است و در اصطلاحات گذشته فقهی به این نام شناخته نمی شود اما طلاق های خلع و مبارات با وجود تفاوتهایی که دارند، شاید به نوعی پذیرش طلاق توافقی در شرع محسوب شود اما در عین حال آنچه که به عنوان طلاق توافقی در قوانین ما شناخته شده، تفاوت های مبنایی و عمده با طلاق خلع و مبارات دارد. پرسش اساسی رساله حاضر آن است که آیا طلاق با توافق زوجین از مسائل مرتبط با حوزه خصوصی است، حوزه‌ای که به زندگی شخصی و خصوصی افراد مربوط بوده و آنها را در وضعیتی قرار می دهد که در زندگی خویش تابع ضوابط، قواعد، مقررات حقوقی، فشارهای اجتماعی و هنجارهای ثابت، قطعی و از پیش تعیین شده نبوده و از آزادی اندیشه و ابتکار عملی فردی برخوردارند و یا آنکه از قلمرو حاکمیت صرف اراده های خصوصی خارج بوده و از موضوعات مرتبط با حوزه عمومی است، حوزه ای که فرد در آن تابع هنجارها، قواعد و مقررات از پیش تعیین شده و الزام آور برای حفظ نظم اجتماعی و منافع عمومی است؟ در پاسخ باید گفت نکاح تاسیس حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه عاطفی و جنسی زن و مرد ایجاد می شود. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل داشته و اصل نکاح مانند سایر قراردادهای خصوصی وابسته به قصد و رضای طرفین آن می باشد، لیکن آثار این عقد از طرف قوانین معین می شود و حقوق جایی برای حاکمیت اراده آنان باقی نمی گذارد. با چنین رویکردی، انحلال خانواده همچون فسخ یک قرارداد خصوصی یا اقاله آن مورد توجه قرار نمی گیرد و تراضی زن و شوهر به عنوان مجوز وقوع طلاق در نظر گرفته نمی شود. رویکرد موصوف موجب می شود تا مسئله طلاق حتی در صورت توافق زوجین از قلمرو اراده های خصوصی خارج گردیده و به حیطه قانون گذاری عمومی دولت وارد شود.

کلیدواژه‌ها: طلاق، طلاق توافقی، حوزه خصوصی، قلمرو عمومی.

M.A. Thesis:

An agreement on divorce in a private or public realm

One of the issues that is being discussed today in family relationships is the strength of families. At the same time, there is the issue of divorce as a reality in human societies. Among different ways of divorce, divorce is less agreed upon. Although divorce is a new term in the customary law and is not recognized in past jurisprudential terms, divorce, despite the differences that may exist, may be regarded as an admission of divorce in a Shariah agreement, but at the same time what as An agreed divorce is known in our laws, and there are major differences with divorce and disengagement. The main question of the present thesis is whether the divorce is by mutual consent of the couple concerned with private matters, a field that is relevant to the personal and private life of individuals and places them in a situation in which they live in accordance with the rules, rules, legal regulations, Social pressures and norms are not definite and predetermined, and they have the freedom of individual thought and initiative, or that the realm of sovereignty is limited to the will of the outside and is related to the public sphere, the field in which the individual is subordinated Norms, rules and regulations are predetermined and binding to maintain social order and public interest? In response, the marriage is a special legal foundation based on the emotional and sexual relationship between men and women. Persons in the choice of a spouse have complete freedom, and the principle of marriage, like all other private contracts, depends on the intention of the parties, but the effects of this contract are determined by law and do not leave room for the rule of their will. With such an approach, the dissolution of the family, such as the termination of a private contract or its annulment, is not taken into consideration, and the husband and wife are not considered as divorce permits. The approach allows the divorce, even in the event of a marriage agreement, to be removed from the realm of private will and enters into the general government of the state

Keywords: Divorce, divorce agreement, private sphere, general realm.