دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: مریم ملکی، ۱۳۹۸

فرمولاسیون هیدروژل پر شده از شربت محتوی پالپ معلق زرشک بر پایه آلژینات کلسیم به روش کروی سازی معکوس: بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی

میوه زرشک به دلیل داشتن ویتامین ث، ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی ماده غذایی ارزشمندی است اما مصرف آن به صورت تازه خوری به دلیل مزه ترش آن معمول نیست و بیشتر مصرف همراه با غذا دارد. با تولید سوسپانسیون پالپ دار زرشک می توان ماده اولیه جذاب و خوشمزه ای برای مصارف متنوع مانند مصرف در آبمیوه ، بستنی، ژله، دسر و .... فراهم کرد که ضمن جذب تولید مازاد بر مصرف و ایجاد ارزش افزوده، می توان آنها را هم به نام ایران به بازارهای بین المللی معرفی نمود. در این پژوهش فرمولاسیون هیدروژل پر شده از شربت محتوی پالپ معلق زرشک بر پایه آلژینات کلسیم به روش کروی سازی معکوس و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی هیدروژل ها بررسی گردید. به این منظور برای تهیه سوسپانسیون زرشک محتوی پالپ معلق زرشک، ابتدا شربت زرشک با درصدهای مختلف هیدروکلوئیدهای زانتان -کاراگینان و دانه ریحان- کاراگینان برای انتخاب حالت بهینه از لحاظ پایداری، قوام و ارزیابی حسی تهیه شد. بعد از انتخاب حالت بهینه صمغها، با تزریق شربت زرشک به محلول آلژینات سدیم هیدروژل تهیه و آزمونهای مختلف فیزیکوشیمیایی و حسی پس از تولید و دو ماه بعد از نگهداری بر روی هیدروژل ها انجام شد. براساس نتایج بدست آمده در غلظت ثابت لاکتات، با افزایش غلظت آلژینات میزان ضخامت دیواره هیدروژل افزایش یافت. هم چنین با کاهش غلظت لاکتات از 2/2 درصد به 1 درصد در هیدروژل میزان ضخامت دیواره هیدروژل افزایش یافت که نشان‌دهنده‌ی اثر منفی غلظت‌های بالای لاکتات بر ضخامت دیواره هیدروژل می‌باشد. از لحاظ فاکتور کدورت نمونه‌های حاوی صمغ دانه ریحان نسبت به تیمارهای حاوی زانتان میزان کدورت بیشتری داشت. غلظت ترکیبات فنولیک در کپسول حاوی 1درصد آلژینات و 1درصد لاکتات کلسیم حداکثر مقدار و در سایر تیمارها مستقل از غلظت آلژینات و لاکتات کلسیم بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده نمونه حاوی 70 %صمغ دانه ریحان و 30 %کاراگینان از لحاظ ارزیابی ویژگیهای حسی بالاترین امتیاز را کسب کرد و همچنین از لحاظ پایداری و تعلیق پالپ زرشک نسبت به سایر نمونه ها در بهترین وضعیت قرار داشت. تیمارها پس از دو ماه تغییراتی داشتند. از مقایسه تصاویر ژل در زمان تولید و دو ماه پس از تولید می‌توان گفت زمان ماندگاری سبب تغییرات محسوس در ساختار ژل شده است. میزان چروکیدگی به ویژه در ژل حاوی حداکثر غلظت آلژینات کاهش یافته است که علت این امر می‌تواند ضعیف شدن برخی پیوندهای الکترواستاتیک و یونی بین زنجیره‌های آلژینات و یون کلسیم و همچنین پیوندهای بین زنجیره‌های آلژینات باشد.

کلیدواژه‌ها: زرشک، هیدروژل، آلژینات سدیم، صمغ دانه ریحان

Ph.D. Dissertation:

Formulation of hydrogel beads filled with barberry juice containing suspended barberry pulp based on calcium alginate by reverse spherification method: physical and chemical and organoleptic characterization.

Barberry fruit is a valuable nutrient due to its vitamin C, phenolic compounds and antioxidant activity. But consoming it freshly is not common because of its sour taste and is mostly consumed with food With the production of barberry suspension with pulp can be provide attractive and tasty raw material for various uses such as consumption of juice, ice cream, jelly, dessert, etc., which can absorb surplus production on consumption and create added value.In this study, the formulation of hydrogel filled with barberry syrup containing suspended pulp based on calcium alginate by reverse spherical method was investigated and the physicochemical and sensory properties of the hydrogels were investigated.For this purpose, for preparation of barberry suspension containing barberry suspended pulp, barberry syrup with different percentages of xanthan - carrageenan and basil seed gum - carrageenan was prepared to select the optimum state in terms of stability, consistency and sensory evaluation.After selecting the optimum gums, barberry syrup was injected in sodium alginate solution and various physicochemical and sensory tests were performed on the hydrogels after production and two months after storage.Based on the results of constant concentration of lactate, the amount of hydrogel wall thickness increased with increasing alginate concentration.Also, by decreasing the lactate concentration from 2.2% to 1% in the hydrogel, the amount of hydrogel wall thickness increased, indicating a negative effect of high concentrations of lactate on the hydrogel wall thickness. In terms of the turbidity factor , the samples containing basil seed gum had higher turbidity than the treatments containing xanthan.The concentration of phenolic compounds in the capsule contained 1% alginate and 1% calcium lactate. In other treatments, it was independent of calcium alginate and lactate concentrations.According to the results, the sample containing 70% basil seed gum and 30% carrageenan had the highest score in terms of evaluation of sensory properties and also was the best in terms of stability and suspension of barberry pulp compared to other samples.Treatments changed after two months. Comparison of gel images at the time of production and two months after production showed that shelf life caused significant changes in the gel structure.The rate of wrinkling, especially in the gel containing the highest concentration of alginate, has been reduced, which may be due to the weakening of some electrostatic and ionic bonds between .the alginate and calcium ion chains as well as the bonds between the alginate chains.

Keywords: Barberry , hydrogel, sodium alginate , Basil seed gum