دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مسلم حسن پور، ۱۴۰۰

ازدواج موقت دراسلام و تاثیر آن درکاهش جرائم اجتماعی

چکیده یکی ازسنّت های حاکم برزندگی انسان هاکه عامل دوام وبقای نسل بوده وازسوی کلیّ?? قوانین بشری نیزپذیرفته شده است،ازدواج وتشکیل خانواده می باشد.خانواده تنهانظام اجتماعی است که درهم?? جوامع ازمذهبی وغیرمذهبی پذیرفته شده وتوسعه یافته است.تمایل جنسی زن ومردومحبّت فطری که پدرومادرنسبت به فرزندخوددارندموجب شده است که خانواده به عنوان واحدی طبیعی ومحترم،ازدیرباز به وجودآید.تأثیرگذاری خانواده برجامعه به حدّی است که قانون گذاردراصل01قانون اساسی آن راواحدبنیادی جامع?? اسلامی دانسته است.ازدواج وتشکیل خانواده درجامعه دارای آثاروکارکردهای مختلفی مانند:کنترل وتنظیم روابط جنسی ومشروعیت بخشیدن به آن،تولیدمثل وبقای نسل،تأمین نیازهای جسمانی انسان مانند:مسکن،لباس وخوراک،تأمین نیازهای روحی وعاطفی انسان مانند:امنیت،آرامش،آسایش وآماده کردن عناصرجدیدبرای پیوستن به اجتماع ومشارکت درتولیدوبهبودوضع اقتصادی جامعه می باشد.نکاح یاازدواج درحقوق وقانون مدنی ایران بردوقسم است:الف)ازدواج دائم ب)ازدواج موقّت،یانکاح منقطع که آن رامتعه(صیغه)نیزمی گویند. نکاح یاازدواج دائم:(ازدواجی است که زن ومردباهم توافق می کنندکه تاپایان عمرخودهمسرهم باشند.ازدواج دائم یک ازدواج فراگیروگسترده است که درسرتاسرجهان به چشم می خوردونظراسلام دراین موردإمضائی است.) نکاح یاازدواج موقت:(ازدواجی است که زن ومردبا هم توافق می کنندتامدّت معیّن همسرهم باشندودرصورت توافق می توانندمدّت راتمدیدویابه ازدواج دائم تبدیل کنندویابه خوبی وخوشی ازهم جداشوند.)دردین مبین اسلام،ازدواج موقّت دارای موافقان ومخالفانی نیزمی باشد.موافقان ازدواج موقّت(امامیّه) معتقدند:ازدواج موقّت درزمان پیامبراکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)وحکومت خلیف?? اوّل ونیمی ازحکومت خلیف?? دوّم مرسوم بوده است.شخص پیامبراکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)وحضرت علی(علیهم السّلام)وبسیاری ازصحاب?? خاص نیزبه این امراقدام می نمودندتااین که خلیف?? دوّم درزمان خلافتش بااین امرنیک وپسندیده وسنّت الهی مخالفت کرده وآن راحرام دانست وچون زمام خلافت غصب شده دراختیاروی بود،دستورجلوگیری ازاین سنّت الهی راصادرکردوگفت:عمل کننده به آن رامجازات می کنم.افرادبسیاری حتی ازبستگان خوداوازجمله:پسرش عبدالله،بااین کارمخالفت کردند.امّامخالفان ازدواج موقّت اهل سنّت(عامّه) می باشندکه آیه20سوره نساءراتفسیراشتباه نموده اندومی گویندآی?? متعه نسخ شده است،که به خاطراحترام گذاشتن به خلیف?? دوّم ونهی ایشان،ازدواج موقّت رابرخودحرام می دانند.درحالی که نهی خلیف?? دوّم فاقداعتباراست وبایدبه جای تحریم متعه، جلوی سؤاستفاده هاورواج زنارامی گرفت. ازدقت درآیات قرآن کریم وفرمایشات پیامبراکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)وروایات ائمه اطهار(علیهم السّلام)وکتب علماءوفقهاءدین روشن می شودکه متعه یک اصل قرآنی ویکی ازاحکام مسلّم فقهی است که پیامبراکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)وائمّه اطهار(علیهم السّلام)همواره برآن تأکیدداشته اندوبا رعایت موازین شرعی آن راحلال وبلکه مستحب می دانند وبهترین راه پیشگیری ازانحرافات جنسی وجرائم جنسی درجامعه درشرایط مساعدحلّ این مشکل باازدواج دائم یاازدواج موقّت است. کلیدواژه ها:ازدواج موقّت.ازدواج دائم.موافقان.مخالفان،زنا،خلیف?? دوم

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه ها:ازدواج موقّت.ازدواج دائم.موافقان.مخالفان،زنا،خلیفۀ دوم

M.A. Thesis:

femporary marriage in islam and it"s effect on reduce of social crimes

Abstract: on of the dominant traditions of human life, which has been the cause of the survival of the generation and has been accepted by all human laws, is marriage and family for mation. The family is the only social syatem that has been accepted and developed in all societies, religious and non-religious. sexual desire of men and women the natural instinct that parents have towards their children has caused the family to exist as a natural and respectableunit for a long time. The influence of the family in society is such that the legis lator has considered article 100 fthe constitution as the fund a mentul unit of islumic society. Marriage and family for mation in society have different effects and functions such as controlling and regulating sexual relations and legitimizing it, reproduction and survival of the generation, meeting human physical needs such as housing, clothing and food, providing spiritual and emotional human needs such as security, peace and comfort, ready to join society, is. Marriage of marriage in Iranian civil law is of two which is also called ،or a broken marriage،types:(a) permanent marriage. (b)temporary marriage mot’a(concubine). Permanent marriage is a marriage in which a man and a woman agree to be spouses for the rest of their lives. Permanent marriage is a pervasive marriage that is seen all over the world and Islam is a signature in this regard. Temporary marriage or marriage: it is a marriage they ،and if the agree،in which a man and woman agree to be together for a certain period of time or they can separate happily in the ،can extend the period or turn it into a permanent marriage temporary marriage has it’s pros and cons proponents of temporary ،religion of Islam marriage:(emami) believe: Temporary marriage was common during the time of the Hole prophet(PBUH)and the rule of the first caliph and half of the rule of the second caliph and the person of the Holy prophet(PBUH)and imam Ali(AS)and many special companions also did this until the second caliph during his caliphate opposed this good and pleasing thing and the divine tradition and considereor it haram and because the usurped caliphate was in his possession he issued an order to prevent the practice of this divine tradition and said that he would punish the the opponents of temporary marriage are sunnis :(public) who have ،one who practiced it. But misinterpreted verse 24 of surah An-Nisa and say that the verse of mot’a has been which forbids temporary marriage in order to respect the second caliph and forbid him ،abrogated it is credible and should have been a bused and the practice of adultery prevented instead of boycotting mot’a. Carefully in the verses of the Holy Koran and the orders of the Holy prophet(PBUH)and the narrations of the imams(AS)and the books of religious scholars and it is clear that mut’a is a Koranic principle and one of the indisputable rules of juris ،jurists prudence of the Holy prophet(PBUH)and the imams(AS)they have always emphasized it and consider it lawful and even recommended by observing the Shari’a Kosher criteria Keywords: Permanent marriage. Temporary marriage. Agrr. Opponents. Second caliph. Adultery

Keywords: Keywords: Permanent marriage. Temporary marriage. Agrr. Opponents. Second caliph. Adultery