دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امیر کرمی بیارجمند، ۱۳۹۷

عملکرد اجتماعی٫ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی

هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی عملکرد اجتماعی شرکت (CFP)، مدیریت سرمایه در گردش (WCM) و عملکرد مالی شرکت (CFP) براساس اطلاعات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای به‌دست‌آوردن عملکرد اجتماعی، از روش تحلیل محتوا و برای اندازه‌گیری مدیریت سرمایه در گردش از چرخه‌ی تبدیل وجه نقد استفاده شد. برای گردآوری داده‌ها، اطلاعات 104 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 الی 1396 (دوره‌ی 9 ساله) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز روش رگرسیون به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش، بیان‌گر آن است که بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی رابطه‌ی مستقیم و معناداری وجود دارد. لذا این گونه می توان عنوان کرد هر چه عملکرد اجتماعی افزایش یابد عملکرد مالی بهبود می‌یابد. هم‌چنین بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی رابطه‌ی معکوس و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان بیان کرد مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی در عملکرد مالی شرکت‌ دارد.

کلیدواژه‌ها: عملکرد اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد مالی

M.A. Thesis:

Social performance،‌Working capial management,Financial performance

The aim of this research is studying the relation of corporate social performance (CSP), working capital management (WCM) and corporate financial performance (CFP) based on the data of the corporations in Tehran Stock Exchange. For calculating the corporate social performance, content analysis method and for measuring working capital management, cash change cycle was used. To collect the data, the information of the 104 accepted corporations in Tehran Stock Exchange during the years 2008 to 2017 (a 9-year period) has been analyzed and regression method was used to analyze the data. The results of testing the hypotheses of the research show that there is a direct and meaningful relation between corporate social performance and corporate financial performance. Therefore, it can be said that as corporate social performance increases, corporate financial performance develops as well. There is also an indirect and meaningful relation between working capital management and corporate financial performance. Regarding the results, we can say working capital management has an important role in corporate financial performance.

Keywords: social performance, social responsibility, working capital management, financial performance