دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امین عروجی، ۱۳۹۷

طراحی مدل پذیرش شبکه برق هوشمند

رشد روزافزون مشترکین، افزایش تقاضای انرژی و محدودیت های خطوط انتقال و کمبود منابع دولتی در ایجاد ظرفیت های جدید، از مشکلات عمده ‌ای است که در سالهای اخیر صنعت برق با آن مواجه بوده است از این‌رو، بسیاری از کشورها در مواجهه با فشار فزاینده بر حفظ منابع و محیط زیست و همچنین برای حل مشکلات اتصال شبکه‌ی انرژی توزیع شده، ایجاد شبکه برق هوشمند را در دستور کار خود قرار داده‌اند. شبکه برق هوشمند مزایای چشمگیری برای کشور دارد، از این رو به یکی از زمینه های مورد علاقه پژوهشگران تبدیل شده است و در مورد آن مطالعات زیادی انجام شده است. اما اغلب، رویکرد مطالعات انجام شده رویکرد فنی است و بعد نرم و عامل انسانی مغفول واقع شده است. بنابراین نیاز به انجام پژوهش هایی با رویکرد رفتاری وجود دارد. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش شبکه برق هوشمند از دیدگاه مشترکین با استفاده از مدل دیویس انجام شده است. جهت بررسی فرضیات پژوهش، 385 نفر از مشترکین شبکه برق شهر مشهد، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه استاندارد دیویس و همکاران (1989) بود. داده‌های حاصل از اجرای پژوهش، با استفاده از نرم افزار SPSS 23 و Amos و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. یافته ها حاکی از آن بود که سهولت استفاده درک شده از شبکه برق هوشمند بر نگرش، نگرش از شبکه برق هوشمند بر قصد استفاده، عوامل بیرونی شبکه برق بر سودمندی و سهولت درک شده از شبکه برق هوشمند تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات، شبکه برق هوشمند، مدل دیویس

M.A. Thesis:

Modeling smart grid acceptance

Growing customer demand, rising energy demand and constraints on transmission lines and the lack of government resources in building new capacities are among the major problems facing the electricity industry in recent years. Therefore, many countries face the challenges of Increasing pressure on conservation of resources and the environment, as well as solving the problems of networked energy distribution, have put in place an intelligent power grid. Smart grid has significant advantages for the country, hence it has become one of the favorite areas for researchers, and a lot of studies have been done about it. But often, the approach taken by the studies is a technical approach, and then soft and human factor is neglected. Therefore, there is a need for research with a behavioral approach. The purpose of this study was to investigate the factors affecting the acceptance of smart power grid from the viewpoint of subscribers using the Davis model. To investigate the research hypotheses, 385 electricity network subscribers in Mashhad were selected by simple random sampling method. The instrument used in this study was Davies et al. (1989) standard questionnaire. The data were analyzed using SPSS 23 and Amos software using structural equation modeling. The findings indicated that the ease of use of intelligent power grid on the attitude, the attitude of intelligent power grid on the intention to use, the external factors of the grid affect the usefulness and perceived ease of intelligent power grid.

Keywords: Information Technology, Smart Power Network, Davis Model