دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ایراندخت نامنی، ۱۳۹۷

بررسی قوانین راجع به فعالیت در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه ی اقتصادی ایران

امروزه بیشتر کشورهای جهان به منظور حضور فعال ومستمر در بازارهای جهانی و منطقه ای و تسریع ‏و ‏تسهیل در برقراری ارتباط تجاری با سایر کشورها و همچنین ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید ‏و ‏پردازش کالا، انتقال فناوری، جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال مولد، با ‏آزاد ‏سازی و بازگشایی اقتصاد داخلی از طریق تغییر قوانین و مقررات داخلی با اقتصاد جهانی هماهنگ و ‏همسو ‏شده و مناطق محصور شده‌ای را در درون مرزهای خود به عنوان خاک بین المللی و محل ارتباطات ‏و ‏تبادلات تجاری بین المللی در نظر گرفته اند تا فارغ از ضوابط و مقررات دست و پاگیر داخلی و با ‏فراهم ‏نمودن زیرساختهای لازم، بستر مناسبی را برای تحقق اهداف جهانی شدن فراهم نمایند. ایران از ‏جمله کشورهایی است که ‏در چند دهه اخیر کوشش وافری در راستای ایجاد و تشکیل مناطق آزاد تجاری ‏‏– صنعتی و مناطق ویژه ‏اقتصادی نموده است و با تشکیل ‏مرکز امور مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ‏در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری، سیاستهای کلان ا‏قتصادی مربوط به امور مناطق را برنامه ریزی و ‏نظارت می‌نماید. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تشکیل و ‏اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ‏جمهوری اسلامی ایران و هیات وزیران با تصویب آیین نامه‌ها و مقررات ‏الزام آور از جمله آیین نامه ‏اجرایی قوانین مزبور، سکوت، نقص و اجمال قوانین وضع شده قبلی و همچنین ‏تعارض ناشی از قوانین ‏داخلی و بین المللی را مرتفع ساخته و با در نظر گرفتن ضمانت اجرای قوانین ‏مربوطه، زمینه و بستر ‏مناسبی برای توسعه و رونق سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ‏ویژه اقتصادی ایران ‏را فراهم کرده است. با توجه به اهمیتی که این مناطق در ‏رشد و توسعه اقتصادی دارند ضروری ‏است ‏قوانین و مقررات مناطق به صورت فعال و پویا با مقتضیات والزامات بین المللی و جهانی همراه شوند ‏گامهایی جدید و نوینی را با ‏الگو برداری از تجربه این مناطق در سایر کشورهای دنیا که به موفقیت قابل ‏توجهی دست پیدا کرده اند، بردارند. در این رساله سعی بر آن شده است تا با ‏جمع آوری و گردآوری ‏قوانین و مقررات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی، هر چه بیشتر تجار و فعالان ‏اقتصادی و سرمایه گذاران ‏داخلی و خارجی، با مزایا و قوانین مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران آشنا شوند. ‏امید است این ‏تلاش اندک مقدمه ا ی باشد بر آشنایی هر چه بیشتر سرمایه گذاران با قوانین ‏و مقررات ‏مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی تا به نحو مقتضی مورد استفاده ‏واقع گردد. ‏

کلیدواژه‌ها: مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی، معافیت مالیاتی، قوانین و مقررات، اقتصاد ‏جهانی

M.A. Thesis:

Reviewing the rules on activities in free trade zones and special economic zones of Iran

Today, most countries in the world are working to become active and active in global and ‎regional markets and to accelerate and facilitate trade relations with other countries, as well as ‎create momentum in the regional economy and production and processing of goods, technology ‎transfer, attraction and encouragement. Domestic and foreign investment, and the creation of ‎productive employment, with the liberalization and reopening of the domestic economy, ‎through harmonizing domestic laws and regulations with the global economy, and integrating ‎areas within its borders as international soil and The place of international trade and ‎international trade is considered to be free from the rules and regulations. If the internal and ‎providing the necessary infrastructure, provide a suitable ground for achieving the goals of ‎globalization. Iran is one of the countries that has made a lasting effort in the last few decades ‎to establish and establish free trade zones and industrial regions and special economic zones. By ‎establishing a center for free trade and special economic zones in the subregion of the ‎Presidency The Republic plans and monitors the macroeconomic policy area. The Islamic ‎Consultative Assembly approved the Law on the Establishment and Administration of Free and ‎Special Economic Zones of the Islamic Republic of Iran and the Council of Ministers by the ‎adoption of binding regulations and regulations, including the executive code of these laws, ‎silence, imperfection of the previous laws and Also, the conflict between domestic and ‎international laws has been addressed and, taking into account the guarantee of the ‎implementation of the relevant laws, provides a suitable basis for the development and ‎prosperity of investment in the free trade-industrial zones and special economic zones of Iran. ‎Provided. Considering the importance of these regions in economic growth and development, it ‎is essential for the laws and regulations of the regions to be actively and dynamically linked to ‎the requirements of international and international development, taking new and new steps with ‎the modeling of the experience of these regions In other countries that have achieved ‎significant success. In this thesis, it is tried to collect and collect the laws and regulations ‎related to the special economic zones, the more traders and economic activists and domestic ‎and foreign investors, with the benefits and laws of the special economic zones and regions ‎Free trade-industrial Iran. It is hoped that this small attempt will be made to make investors ‎more familiar with the laws and regulations of the special economic zones and free trade-‎industrial zones to be used as appropriate. The

Keywords: free trade zones, special economic zones, tax exemptions, laws and regulations, ‎global economy